X
تبلیغات
رایتل

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ترجمه 4

For each variable, the respondents were divided into two groups based on group mean

For each variable, the respondents were divided into two groups based on group mean scores, on which Kessler (1993) performed two-tailed t tests.Supervisors with transformational scores greater that 21.5 were categorized as high transformational leaders and those with scores equal to or less than 21.5 were categorized as low transformational leaders. The instruments used were the MLQ, and Jackofsky and Slocum's measures of turnover. Jackofsky and Slocum published in the Journal of Occupational Behavior (1987) research describing turnover and turnover intent. They designed scales that measure thoughts of quitting and intent to leave as surrogates of turnover intent. Each scale contains four items rated on a 5 point Likert scale from strongly disagree to strongly agree. Solansky (2008) posited that the leadership process affects the attitudes, beliefs, and behavior of team members. Researchers have contended that the influence of leadership style on job performance, satisfaction, stress, and turnover intention has been well established (J. Chen & Silverthorne, 2004; Heischmidt & Henson, 2008; Noelker, Ejaz, Menne, & Bagaka, 2009). Norshahi and Yamany Dozi Sarkhabi (2008) investigated “A study of relationship between consequences of leadership and transformational leadership style of the presidents of universities and institutions of higher education’’.

The scale "thoughts of quitting", which is the mental consideration given to leaving, was found to have a reliability of α = 0.83. The scale "intention to quit", the behavioral intention to quit the current job within the next year, was found to have a reliability of α = 0.73. Russell's (1999) sample consisted of 105 useable responses. He did not perform factor analyses on the data. Two-tailed t tests were performed to determine if there were statistical differences between the means of two groups. Group 1 was higher in the leadership attribute being studied and Group 2 was lower in the leadership attribute being measured. The purpose of the study was to examine the relationship between consequences of leadership and transformational leadership style of presidents of universities and institutes in Iran. Among transformational leadership behaviors the studied presidents have gained, a high score in idealized influence dimension, an medium score in inspirational motivation dimension, an average score in intellectual stimulation dimension, and in the individualized consideration a low score. In three consequences of leadership the president have gained, a high score in extera effort, a medium score in effectiveness and in co-workers satisfaction average score. Supervisors with transactional scores greater than 12.9 were categorized as high transactional leaders and the remainder were categorized as low transactional leaders. Supervisors with laissez-faire scores greater than 6.1 were categorized as high laissez-faire leaders and the remainder were categorized as low laissez-faire leaders. Two-tailed t tests were performed on the data at a significance level of p = .05. The study's results indicated that transformational leadership was positively correlated to job satisfaction.

به نام خدا

برای هر متغیر ، پاسخ دهندگان به دو گروه بر اساس میانگین نمره گروه تقسیم شدند، که در آن کسلر (1993) آزمون تست تی دو طرفه را انجام داد .سرپرستان با نمرات گشتاوری  بیشتر از 21.5 به عنوان رهبران با عملکرد بالا(تحول بیشتر) و کسانی که با نمرات مساوی یا کمتر از 21.5بودند به عنوان رهبران  با عملکرد پایین(تحول کمتر) قرار گرفتند. MLQ ، Jackofsky و اندازه گیری تغییر و تحول Slocum ابزارهایی بودند که مورد استفاده قرار گرفتند.تحقیق جکفسکی و اسلکوم در مجله رفتار حرفه ای (1987)با توصیف تغییر و تحول و هدف تغییر و تحول به چاپ رسید. آنها نسبتی(میزانی ) را برای اندازه گیری افکار ترک کردن کار و هدف ترک کردن کار به عنوان جانشین هدف تغییر و تحول طراحی کردند. هر مقیاس شامل چهار مورد ارزیابی شده است که روی 5 نقطه از مقیاس لیکرت از مخالف بودن قوی به توافق داشتن قوی اندازه گیری می شود . سلانسکی (2008)فرض کرد که روند رهبری بر نگرش ها ، باورها ، و رفتار اعضای تیم اثر دارد . محققان ادعا کرده اند که تاثیر سبک رهبری در عملکرد شغلی ، رضایت ، استرس ، و تغییر شغل  پایه و اساس خوبی دارد( چن و سیلورتوم (2004)،هیسچمیت  و هسن(2008) ، نلکر ، اجاز ، من ، و بگاکا(2009)) .نورشاهی و یامانی دزی سرخابی (2008) مطالعه ارتباط بین دست آوردهای رهبری و نتایج ناشی از سبک رهبری تحول از روئسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قراردادند.

مقیاس "افکار ترک کردن شغل" ، که در نظر روانی به ترک کارکردن اختصاص داده شده است با اعتبار α = 0.83و مقیاس "هدف ترک کردن شغل" ، هدف رفتاری به ترک کار فعلی در سال آینده با اعتبار α = 0.73 وجود داشت. نمونه های راسل (1999) شامل 105 پاسخ قابل استفاده بود. او تجزیه و تحلیل داده های عامل را اجرا نکرد. آزمون تی دوطرفه  برای تعیین اینکه آیا تفاوت آماری بین میانگین نمرات دو گروه وجود دارد انجام شد. گروه 1 در زمان بررسی تحقیق در ویژگی رهبری بالاترقرارداشت و گروه 2 درویژگی رهبری کمتر اندازه گیری شد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین انواع  رهبری و نتایج  ناشی از سبک رهبری تحول روسای دانشگاه ها و موسسات آموزشی در ایران بود. در میان رفتار رهبری تحول روئسای مورد مطالعه نمره بالا در ابعاد نفوذ ایده آل ، نمره متوسط ​​در بعد انگیزه الهام بخش ، نمره میانگینی​​در بعد تحریک فکری ، و نمره کم در نظر فردی به دست آمد . در سه نتیجه رهبری روئسا  نمره بالا در تلاش بیرونی ، نمره متوسط ​​در کارایی یا اثربخشی  و در همکاران نمره رضایت متوسط به دست آمد. ناظران (سوپروایزرها) با نمرات تبادلی بیش از 12.9 به عنوان رهبران تحول بالا طبقه بندی شده و باقی مانده به عنوان رهبران تحول کم قرار گرفتند. ناظران (سوپروایزرها )با نمره غیر وابسته بزرگتر از 6.1 به عنوان  رهبران یا مدیران  با سیاست اقتصاد آزادبالا طبقه بندی شده و باقی مانده به عنوان رهبران با سیاست اقتصاد آزاد کم طبقه بندی شدند. آزمون تی دو طرفه روی  داده ها در سطح معنی داری =.05. اجرا شد. نتایج مطالعه نشان داد که رهبری تحول همبستگی مثبت در رابطه با رضایت شغلی دارد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 02:24 ب.ظ
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد