X
تبلیغات
رایتل

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

ترجمه 8

In an educational study, Everett (1987) found that significant relationships existed at the

In an educational study, Everett (1987) found that significant relationships existed at the .05 levels between teacher job satisfaction and the perceived leadership style of the principal. The findings suggested that principals should be encouraged to exhibit high levels of both initiating structure (task) and consideration (relationship) in their leadership styles, and principals and teachers should learn to recognize intrinsic, extrinsic, and general satisfaction. Recognition of these variables may result in teachers attempting to increase intrinsic satisfaction with less extrinsic and general satisfaction(Everett, 1987).

A dissertation by Lloyd Jones (1990) emphasized the study of the relationship between the job satisfaction of secondary assistant principals and their perception of their principals' leader behavior. Results supported a significant relationship between consideration and satisfaction with work, consideration and satisfaction with supervision, and initiating structure and satisfaction with supervision. There was not any significant relationship between initiating structure and satisfaction with work. Analysis of data using multiple regressions indicated that the demographic variables, age, sex, race, educational level, and length of service had an insignificant effect upon the relationship between the leader behavior variables and the job satisfaction variables(Jones, 1990).

Deluge (1991) used the Multifactor Officer Questionnaire in the conduct of a quantitative non-experimental study to measure how 157 senior U.S. Navy officers would rate their most recent superior's degree of transactional and transformational leadership. The purposes of the study were to investigate (a) the comparative importance of transactional and transformational leadership to three perceived outcomes, and (b) the relative importance of rational, soft, and hard upward subordinate influence approaches to the same three outcomes.

The results had alpha coefficients that ranged from .65 - .96 indicating good reliability. The perceived leader effectiveness and satisfaction with leader variables were highly interrelated (r = .84), thereby forming a single criterion, which Deluge (1991) found to be similar to the findings Bass (1985) had (r = .85). Bass concluded that the linkage represents a generalized sense of subordinate satisfaction.

Significance of difference tests were conducted to determine the significance of the difference between the transformational and transactional leadership factor correlations as they relate to perceived leader effectiveness, subordinate extra effort, and satisfaction with the leader. T tests were conducted at p = .001, and revealed that Charisma-leader effectiveness correlated at r = .81 and the Active Management by Exception/leader effectiveness correlation was r = .09. Furthermore, he found that transformational leadership and subordinate use of a rational approach were the behaviors most strongly associated with perceived higher levels of leader effectiveness and follower satisfaction. There was no indicated relationship with subordinate xtra effort.

بسمه تعالی 

دریک مطالعه آموزشی ،  اورت (1987) دریافت که رابطه معنا داری درحد۵  ۰ / ۰  بین رضایت شغلی معلمان وسبک رهبری در ک شده از مدیر وجود دارد 0 یافته هانشان داد که مدیران  بایستی  تشویق کنند نمایش سطح بالا از ساختار اولیه (وظیفه ای )و توجه (رابطه ای ) در سبک های رهبریشان ومدیران ومعلمان بایستی یاد بگیرند رضایتمندی درونی ، بیرونی وعمومی راتشخیص دهند0.تشخیص این متغیرها ممکن است منجر شود به تلاش معلمان جهت افزایش رضایت مندی دورنی باکاهش رضایت مندی بیرونی وعمومی (اورت 1987)0یک پایانه نامه (رساله ) بوسیله آقای جوینز(1990)  تاکیدداشت به مطالعه رابطه بین رضایتمندی شغلی معاون دوم مدیران ودرک آنها از رفتار رهبری مدیرانشان0

نتایج حمایت می کرداز یک رابطه معنا دار قابل توجه بین توجه ورضایتمندی کار ، توجه و رضایتمندی  وساختاراولیه و رضایت مندی سرپرست0 هیچ رابطه ای قابل توجه ای وجود نداشت بین ساختار اولیه رضایتمندی باکار0تجربه وتحلیل داده ها با استفاده از دگرسیون نشان داد که متغیرهای دموگراتیک ، سن،جنسیت ، نژاد، سطح تحصیلات وسابقه کار داشت یک اثر ناچیز برروی رابطه بین متغیرهای رفتار رهبری ومتغیرهای رضایتمندی شغلی (جونر1990)0

دلاک (1991) از  پرسشنامه چند عاملی در یک تحقیق رفتاری غیر تجربی کمی برای اندازه گیری چگونگی امتیازدهی 157 افسرارشد نیروی دریایی امریکا که اکثراً اخیراً ارتفاء درجه پیدا کرده اند ازرهبری تحول گرا، تعاملی استفاده کرد0هدف از این تحقیق بررسی کردن a) اهمیت مقایسه رهبری تحولی ، تعاملی برای رسیدن به درک نتایج سه گانه (b   ) اهمیت نسبی تاثیر منطق، نرمی و سختی کارمند برای رسیدن به نتایج سه گانه یکسان 0

.نتایج ضرایب آلفا داشت که در محدوده 95ر0-65ر0  قرارداشت وقابلیت اطیمنان خوبی را نشان می داد0

درک اثر رهبری ورضایت مندی با  متغیرهای  رهبری رابطه ای بالایی داشت (84/0=r  )

درنتیجه یک معیار واحد بدست آمد (شکل گرفت )  و آقای دلاک پیدانمود (بدست آورد ) شبیه یافته های آقای باس که داشت (85/0=r ) نتایج اقای باس حکایت از یک پیوند کلی از رضایت مندی کارمندان بود0اختلاف قابل توجه آزمونها اجرامیشود تااختلاف معنادار بین روابط عوامل رهبری تعاملی وتحول تعیین شود درحالیکه آنها اثرات رهبری، تلاش فوق العاده کارکنان و رضایت مندی را بارهبری ارتباط می دهند 0آزمونهای انجام شد در001/=P ونشان دادن که اثرات رهبری کاریزها (جاذبه ای ) دارای ضریب همبستگی (81 /= r )می باشد0

ضریب همبستگی مدیریت فعال بارهبری برمبنای استثناء  برابر    9  ۰ / = r بود0 بعلاوه اودریافت که استفاده رهبری تحولی وزیر دستان از یک روش عقلانی ، بصورت رفتارهای قاطعانه بااثرات درک شده سطوح بالای رهبری ورضایتمندی کارکنان همراه بود0 هیچ رابطه ای با تلاش فوق العاده کارکنان وجود نداشت0

0

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 02:31 ب.ظ
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد