X
تبلیغات
رایتل

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی قسمت دوم

روش تحقیق بارویکرد ی به پایان نامه نویسی  قسمت دوم

 
 

شیوه فرضیه سازی

روش تحقیق
بارویکرد ی به
 پایان نامه نویسی

شیوه فرضیه سازی

الف:روش توجیهی:

    منظور از روش توجیهی،بیان جنبه های مختلف ذهنی و تصوری پژوهشگر در ارتباط با پدیده مورد نظر است که از چارچوب نظری الهام گرفته است.

   [میزان در آمد کارکنان در میزان تعهد سازمانی آنها موثر است]

ب:روش میان بر:

   منظور ازروش میان بر،خارج کردن سؤالها و پرسشهای مربوط به مسایل علمی از حالت استفهامی است.

    ساخت فرضیه ها تا حدودی تابع روش تحقیق انتخاب شده توسط پژوهشگر می باشد.این در جدول نشان داده شده است.

روش فرضی - قیاسی

روش فرضی -استقرایی

Ø       ساختن مدل بر مبنای “اصل موضوع “ یامفهوم کلی که به عنوان پیش فرضی برای تفسیر پدیده موضوع تحقیق انتخاب شده است ،آغاز می شود

Ø       این مدل با استدلال منطقی فرضیه ها،مفاهیم وشاخصهایی

 می سازد که داده های مشاهده باید آنها را تائید کند

Ø       ساختن مدل با مشاهده شروع

 می شود

Ø       شاخص ماهیتی تجربی دارد

Ø       برمبنای شاخص می توان مفاهیم وفرضیه های تازه ای تدوین کرد وبرمبنای آنهامدل ساخت وآن را با داده های واقعی آزمود

ارتباط روش ها با مدل ،فرضیه ها....

تفاوت های فرضیه های آماری و پژوهشی

یک فرضیه آماری معمولاً گزاره ای است درباره یک یا چند توزیع جامعه (بویژه درباره یک یا چند پارامتر) که بوسیله آن می توان کیفیت یا کمیت یک صفت را  در جامعه پیش بینی کرد. این گونه فرضیه ها با آن که معرف یک نوع پیشامد است همواره دو وجه مکمل دارد:

1- بیان کیفیت صفت مورد آزمایش در شرایط تصادفی (فرضیه نبودن تفاوت یا نبودن ارتباط )

2- بیان نتایج آزمایش در شرایط غیر تصادفی (فرضیه تفاوت واقعی متأثر از عوامل مورد پژوهش)

اما فرضیه علمی حدسی است زیرکانه درباره نتیجه پژوهش، معمولاً گزاره ای است درباره پدیده ها، روابط میان آنها. و پایه های بنیادی آنها و در شرایط مطلوب و ایده آل همان پیش نویس قانون است به هر نوع گزاره بدین سبب فرضیه گفته می شود که به موقعیتی که امکان درست بودن آن هست اطلاق می گردد فرضیه آماری معمولاً از طریق فرضیه های علمی بوجود می آید، رشد می کند یا ازمفاهیم ضمنی آن مایه می گیرد، اما هرگز با آنها یکی نیست.

انواع فرضیه های آماری  :

فرضیه های آماری را به صورت زیر طبقه بندی می کنند:  

1-فرضیه هایی راجع به نوع قانون توزیع

2-فرضیه هایی راجع به پارامترهای قانون توزیع

  مثلاً فرضیهبهره وری کارگرانی که در شرایط فنی یکسان یک نوع کار انجام می دهند بر طبق قانون نرمال توزیع می شود فرضیه ای راجع به نوع قانون توزیع است.لیکن فرضیهنسبت معیوبها بین کالاهایی که درخطوط تولیدی موازی توسط یک نوع دستگاه ماشینی ساخته می شود، یکسان می باشد فرضیه ای است راجع به پارامترهای قانون توزیع است.

چگونگی تبدیل فرضیه های پژوهشی به
فرضیه های آماری :

هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه های آماری، توانمند کردن محقق در آزمون کردن فرضیه است. به طور کلی هدف آزمون فرضهای آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی ا ز جامعه زده ایم، قویاً قابل تأیید است یا خیر؟ این حدس بنا به هدف تحقیق، نوعاً شامل اطلاعاتی درباره مقدار یک پارامتر جامعه است که در قالب فرضیه بیان شده است.

فرضیه های آماری، جمله ها یا عبارتهایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامترنوشته می شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است .

   آزمون آماری فرایندی است که طی آن مجموعه ای از مقاد یر تصاد فی که به ازای آنهاباید رد شود تعیین می گردد.

    متغیر تصادفی که مقادیرآن برای انجام این عمل به کار می روند آماره آزموننامیده می شود و مجموعه مقادیری از این متغیر تصادفی را که به ازای آنهاباید رد شوند ناحیه رد آزمونمی نامند. آزمون به وسیله آماره آزمون و ناحیه رد به طور کامل مشخص می شود به عبارت دیگر، پژوهشگر روشهای آماری لازم را با هدایت فرضیه های آماری که یک بیان مقداری درباره پارامترهای جامعه است انتخاب می کند.

انواع فرضیه آماری

1- فرضیه صفر (پوچ)

 2- فرضیه خلاف (مخالف / جایگزین)

     فرضیه صفر(پوچ) یک بیان مقداری است که بصورت پارامتر صورت بندی می شود و مبنای ریاضی آن، برهان خلف است.

    این نوع فرضیه معمولاً به این صورت بیان می شود که پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه تحقیقی قادر سازد. چنین فرضیه هایی مبین عدم تفاوت بوده ویک رابطه دقیق را بین دو متغیر بیان می کنند. یعنی می گوید همبستگی جامعه آماری بین دو متغیر برابر صفر است یا که تفاوت میانگین دو گروه در جامعه آماری برابربا صفر(هر عدد معین دیگر) است.  چون اکثراً بر طبق این فرضیه وجود اختلاف (سیستماتیک) بین پارامتر مجهول جامعه اصلی و کمیت داده شده، نفی می شود، بدین جهت آن را فرضیه صفر نامند.

ب:فرض خلاف (مخالف/جایگزین      )

   فرض خلاف با نماد نشان داده می شود و مانند فرض صفر به صورت پارامتر صورت بندی می شود. فرضیه های تحقیقی غالباً راهنمای محقق در تدوین فرض خلاف هستند، به عبارت دیگر فرض خلاف غالباً منطبق بر فرضیه های تحقیقی است، به این معنی که فرض خلاف بیان کننده انتظار براساس مدارک آزمایشی و یا تجربه کاری پژوهشگر کسب شده است.

    فرض خلاف بیانی است که پژوهشگر آرزو می کند درباره آن پژوهش کند. فرض صفر و خلاف باید ناسازگار باشند به این معنی که نباید به هیچ شکل یا طریقی با تداخل داشته باشند.

    در واقع فرض آماری حکمی درباره جامعه است. چون این حکم یا ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد، دو فرض مکمل در ذهن محقق به وجود می آید:

    فرض: ادعا صحیح است.

    فرض: ادعا غلط است.

9-روش تحقیق

روش های تحقیق به عنوان هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت به شکل های مختلف دسته بندی

   می شوند ،مانند:

  الف:اهداف تحقیق

  ب:نحوه گردآوری داده ها

که هر کدام مزایا ومعایب خاص خود را دارد.

ابزا ر روش هد ف

10- قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری)

شناخت ازمکانی که پژوهش درآن صورت گرفته می تواند به دوشکل در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای تحقیق نقش داشته باشد:

الف:آگاهی پیشینی

  خواننده بامکانی که تحقیق درآن صورت گرفته آشنایی داردوهمین شناخت

 می تواند موجبات تقویت یا تضعیف یاعدم باور نسبت به دستاوردهای تحقیق     فعلی راایجاد کند.

ب:آگاهی پسینی

    با ایجاد شناخت درخواننده نسبت به مکانی که پژوهش درآن صورت گرفته   است ،این شرایط فراهم می آید تااوبتواند روشهای انجام کار،آزمودنیها ،نتایج وتعمیم ها را در بستر خود موردتوجه قرار دهد وازاین طریق آگاهی بیشتری  نسبت به  تحقیق پیدا کند.

11- قلمرو زمانی تحقیق

       پژوهشگر توضیح می دهدکه این تحقیق درچه فاصله زمانی صورت می گیرد. ضرورت بیان قلمرو زمانی بیشترازآن جهت است که خواننده درنهایت با توجه به

   مقطع زمانی که تحقیق انجام شده است می توانددررابطه

   با تحلیلها واستنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته است برداشت های بهتری پیدا کند ودر واقع نقش حوادث ،اتفاقها،روندهای اقتصادی ، شرایط  سیاسی- اجتماعی ،روحیه ملی .... رادرنتایج تحقیق بازشنا سی کند.

12- روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه

محقق باید با توجه به مقتضیات روش تحقیق ،ماهیت داده ها، نوع ابزار گردآوری آنها وساختارجامعه آماری ....نمونه ای را که معرف کیفیات وکمیات جامعه باشد انتخاب نماید ،در این گزینش باید به نکات زیر توجه داشته باشد:

الف)نمونه بایستی با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شود.

ب)رعایت انصاف وعدم اعمال ذهنیتها شرط اساسی است .

ج)عواملی درتعیین حجم یا اندازه نمونه مؤثرند.

13- ابزارهای گردآوری داده ها (اطلاعات)

     ابزارهای  گوناگونی برای به دست آوردن داده ها مانند مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه ومدارک واسناد وجود دارد.

  هریک از این ابزارها معایب ومزایایی دارند.

    هرپژوهشگر با توجه به ما هیت مساله وفرضیه ها ی طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی وپس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها ،ازآنها در جهت جمع آوری داده ها بهره می جوید.

14- روش تجزیه وتحلیل داده ها

برای تجزیه وتحلیل داده ها ، با توجه به ماهیت آنها

  روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کاربرد

  وسنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاج ها

  ونتیجه گیریهای معتبر ودقیقی را به عمل آورد.

15- محدودیتهای تحقیق

می توانند به شکل های زیر طبقه بندی شوند:

Ø      کمبود منابع علمی (کتابها،مجلات تخصصی ،مدارک و....)

Ø      کمبود منابع مالی (شخصی ،سازمان کارفرما، کمکهای دانشگاهی ....)

Ø      عدم همکاری مسئولین درجامعه آماری (سازمان مربوطه) باپژوهشگر

Ø      نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون موضوع

Ø      گرفتاریهای شخصی فردپژوهشگر

Ø      ناهماهنگی استادان با یکدیگر

Ø      تعدادو چگونگی متغیرهای ناخواسته

Ø      کمبود زمان در اختیار(بویژه دردانشگاه های خصوصی)

Ø      طبقه بندی بودن مدارک واسناد از نظر نوع دسترسی به آنها

16- شرح مفاهیم ،اصطلاحات ومتغیرهای بکاررفته درتحقیق

     نکات زیر می تواند در غنای هر چه بیشتر این قسمت نقش اساسی ایفا کند:

 الف ) مطرح نکردن مفاهیم واصطلاحات واضح وروشن :

       اگر مفاهیم حالت بدیهی داشته باشد ،حالت ناخوشایندی نسبت

     به عملکرد پژوهشگر درذهن خواننده ایجاد می شودواین احساس       بوجود می آید که پژوهشگر رفع تکلیف نموده است .

 ب)  اشاره به منابع مستند برای مفاهیم :

      محقق باید درنظر داشته باشد که می تواند برداشت خود را از متغیرها وشرح مفاهیم مطرح سازد ویا اینکه به برداشت ها وتعاریف استناد کند وآنها را مبنای تحقیق خود قرار دهد.

تاریخ ارسال: شنبه 5 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 05:27 ب.ظ
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد