کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

.ساختار پایان نامه

.ساختار پایان نامه

1- جلد ( طرح کتاب مطابق با صفحه آخرهمین دستورالعمل محل آرم وسایر مشخصات دقت شود )

2- یک صفحه سفید

3- بسم الله الرحمن الرحیم

4- عنوان ( کپی جلد )

5- تصویب هیات داوران (پس از اخذ نامه اصلاحات از استاد راهنما توسط دانشجو و ارائه آن به معاونت پژوهشی تحویل دانشجو میشود تا در مجلد پایان نامه قرار داده شود.)

6- تعهدنامه اصالت پایان نامه

7- منشور اخلاق پژوهش

8- تقدیم به .....

9- تشکر و قدردانی

10- فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست نمودارها

سایر فهرست ها

11- متن اصلی پایان نامه شامل:   

   - چکیده فارسی

   - فصل اول: کلیات ( شامل مقدمه، بیان مسئله، هدف تحقیق، روش تحقیق، سئوالات و فرضیات، منابع آماری و ....)

   - فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

   - فصل سوم: روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و تحلیل، معرفی مدل ( متغیرها و ....)

   - فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها

   - فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادات

12- منابع و مآخذ

13- پیوست ها

14- چکیده انگلیسی

15- یک صفحه سفید

16- پشت جلد

بسمه تعالی

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

پنط حروف این آیین نامه با word  تایپ شده و قطع رساله A4 (21*5/29) در نظر گرفته شده است.

* مشخصات روی جلد پایان نامه

     - دانشجویان می بایست نام رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و سایر مشخصات ( نام استاد راهنما و مشاور،     موضوع پایان نامه، نام نویسنده و سال تحصیلی) الگوی ارائه شده در صفحه 5 را تکمیل و بر روی جلد پایان نامه با رنگ طلایی زرکوب نمایند.

تذکرات:

الف):جلد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد از نوع گالینگور با رنگ آبی تیره برای دانشجویان گروه اقتصاد، با رنگ مشکی برای دانشجویان گروه مدیریت و با رنگ قهوه ای برای دانشجویان گروه مهندسی صنایع می باشد.

ب): تمام مندرجات روی جلد (به غیر از آرم دانشگاه) نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کاملاً در وسط قرار گیرد.

ج): آرم دانشگاه به طول cm 5/4 و عرض cm 5/3 در قسمت سمت چپ بالای جلد قرار گیرد.

د): رعایت فاصله ها و پنط حروف و مندرجات روی جلد دقیقاً بر اساس نمونه پیوست (صفحه 3) الزامی است.

 

* توضیحات پیرامون صفحات داخلی پایان نامه کارشناسی ارشد

الف- صفحات فرعی:

1-شماره صفحات فرعی بصورت (الف- ب- پ......) است که باید cm 5/1 بالاتر از پایین صفحه و از دو طرف کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد.

2-اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید، بسم الله الرحمن الرحیم باشد و با شماره صفحه فرعی (الف) شماره گذاری شود.

3-کلیه مندرجات روی جلد (کپی روی جلد)، با همان ترتیب فاصله ها و پنط های روی جلد در صفحه (ب) قرار گیرد.

4-صفحه (پ) به تصویر فرم تصویب هیئت داوران (کپی صورتجلسه دفاع) اختصاص دارد که پس از انجام اصلاحات مطرح در جلسه دفاع و ارائه فرم تکمیل شده تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی، به دانشجو ارائه       می شود.

5-صفحه بعدی به تعهدنامه اصالت پایان نامه اختصاص دارد که باید پس از تکمیل و امضاء دانشجو در صفحه (ت) قرار گیرد.

6- صفحه بعدی به منشور اخلاق پژوهش اختصاص دارد که باید در صفحه (ث) قرار گیرد.

 

7-قسمت بعدی به ( تقدیم به ) اختصاص دارد. تیتر(تقدیم به) با پنط 12 سیاه زر نوشته و فاصله آن از بالا cm 10 و از وسط راست  cm5/1 و از سمت چپ cm 6/4 باشد. مطالب این قسمت با پنط سیاه لوتوس ایتالیک و با طول سطر  cm5 نوشته شود. مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند و در صفحه (ج) قرار گیرد.

8-قسمت بعدی به (تقدیر و تشکر) اختصاص دارد. تیتر (تقدیر و تشکر) با پنط 12 سیاه زر نوشته و فاصله آن از بالا cm 10 و از وسط راست  cm5/1 و از سمت چپ cm 6/4 باشد. مطالب این قسمت با پنط سیاه لوتوس ایتالیک و با طول سطر  cm5 نوشته شود. مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند و در صفحه (چ) قرار گیرد. (شماره صفحه در قسمت های بعد (پایین) به ترتیب حروف الفبا ادامه دارد.)

9-صفحه بعدی به فهرست مطالب اختصاص دارد. فاصله تیتر (فهرست) نسبت به بالای صفحه cm 11 است و نسبت به دو طرف صفحه کاملاً در وسط قرار می گیرد و با پنط 12 سیاه نوشته می شود.

یک سانتی متر پایین تر از تیتر فهرست، با پنط 10  سیاه زر کلمات (عنوان) و (صفحه) نوشته شود. فاصله عنوان تا سمت راست صفحه  cm3 و فاصله صفحه تا سمت راست صفحه cm18 باشد. cm5% پایین تر از عنوان، با پنط 9- 14 سیاه کامپیوست، شماره صفحات نوشته شود.

10-صفحه بعدی به فهرست جداول اختصاص دارد. در این قسمت قید شماره جدول، عنوان جدول و صفحه الزامی است.

11-صفحه بعدی به فهرست نمودارها اختصاص دارد. در این قسمت قید شماره نمودار، عنوان نمودار و صفحه الزامی است.

 12-صفحه بعدی شامل سایر فهرستها در صورت لزوم می باشد.

13-فهرست شامل مقدمه، بخش ها، عنوان بخش (بخش اول- بخش دوم ..... همراه با عنوان)، فصل ها با عنوان هر 14-فصل (فصل اول- فصل دوم .....) و عنوان محتویات فصل به صورت شماره گذاری (1،2،3) نوشته شود.

ب- صفحات اصلی ( متن اصلی پایان نامه )

توالی اصلی پایان نامه بر اساس طرح پیشنهادی زیر تنظیم گردد:

   - خلاصه فارسی پایان نامه (چکیده)، اولین صفحه اصلی که با شماره صفحه 1 مشخص می شود و حداکثر در 2 صفحه و با پنط 12 لوتوس تایپ شود. (صفحات بعدی هم به ترتیب شماره گذاری می شوند.)

  - فصل اول: کلیات

  - فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

  - فصل سوم: روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات و معرفی مدل

  - فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها، آزمون فرضیه ها

  - فصل پنجم: خلاصه، نتایج، پیشنهادات

  - منابع و مآخذ

  - پیوست ها

 - چکیده انگلیسی در 2 صفحه عیناً برگردان خلاصه و در آخرین صفحه قرار گیرد.

 

 

تذکرات مهم:

1- صفحات اصلی می بایست بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سر صفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول هر سطر  cm16 و فاصله سطرها از یکدیگر  cm1 در نظر گرفته شود. متن آن با پنط 14 لوتوس نازک و تعداد سطرها در هر صفحه 24 سطر باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ  cm3 و از سمت چپ  cm2 باشد و فاصله اولین سطر از بالای صفحه  cm3 فاصله آخرین سطر از پایین صفحه  cm5/2 باشد. فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه cm5/1 باشد و کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد. ضمناً در صورتی که متن به زبان انگلیسی می باشد فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ  cm2 و از سمت چپ  cm3 باشد.

2- هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زیر توجه شود:

الف- ترتیب نوشتن منابع به ترتیب حروف الفبا باشد.

ب- هر یک از منابع نیز به ترتیب زیر باشد:

1) نام فامیل   2) نام کوچک نویسنده   3) سال انتشار ( با استثناء برخی از رشته های علوم انسانی که متناسب با نوع رشته، سال انتشار در آخر آورده می شود.)  4) عنوان کتاب یا مقاله    5) نام ناشر یا مجله ای که مقاله چاپ شده است (شماره و سال مجله قید شود)   6) صفحاتی که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است.

3- تمام صفحات اصلی اعم از عنوان فصل ها، منابع و مآخذ، پیوستها و ضمائم و چکیده انگلیسی در شماره بندی صفحات قرار گیرند.

 

نکات مهم برای تسویه حساب :

**دانشجو باید برای تسویه حساب با همراه داشتن 1 نسخه از پایان نامه نهائی شده خود با توجه به دستورالعمل بالا به همراه 6 حلقه CD متن کامل پایان نامه در دو قالب PDF  و WORD با قلم (times new roman یا B Lotus) به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مراجعه نماید. (به عبارت یگر هرcd  باید شامل دو فایل PDF  و WORD باشد وکل متن پایان نامه پشت سر هم بیاید؛ ضمن اینکه فقط قلم cd باید تغییر کند و روی هر cd  نام دانشجو و رشته نحصیلی او نوشته شده باشد .)

در صورت عدم اجرا مورد فوق، فایل WORD دو تیکه شود که از "بسم اله ..." تا قبل از چکیده فارسی در یک فایل با الفبای فارسی و از چکیده فارسی تا چکیده لاتین در فایلی دیگر با شماره گذاری عددی (1و2و...) تهیه شود.

  

 

 

 

 

 

 

 

(فرم طرح روی جلد)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد فیروزکوه

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته .................................(MA)

 

 

موضوع

................................................

 

 

استاد راهنما

خانم/ آقای دکتر....................................

 

 

استاد (استادان) مشاور

خانم/ آقای دکتر ...................................

 

 

نگارش

....................................

 

 

سال تحصیلی ...................13

تاریخ ارسال: یکشنبه 14 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 04:11 ب.ظ 1 نظر

خلاصه مباحث و نکات تحقیق در عملیات

خلاصه مباحث و نکات تحقیق در عملیات


http://s3.picofile.com/file/7957420856/operation_research1_OR1_www_ieun_ir_.zip.html

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 01:27 ب.ظ 0 نظر

جستجوی مقاله در اینترنت

1-یکی از ساده ترین راههای جستجوی مقالات خارجی جستجو  از طریق سایت google scholar است. http://scholar.google.com

زمانی که گوگل اسکولار باز شد فقط عنوان مقاله رو تایپ کنید و جستجو کنید جلوی بعضی از نتایجی که نمایش داده میشه pdf نوشته شده که لینک مستقیم مقاله ست
قابلیت خوب این نحوه جستجو در اینه که موضوع شما رو در تمام مجلات علمی آنلاین دنیا جستجو میکنه و محدود به یک سایت خاص نخواهد بود. لازم به ذکره که بعضی از مقالات که پولی هستند رو نمیشه دانلود کرد و باید یوزر پسورد داشت.


2- از سایت زیر می تونید  همزمان توی بیش از 60 منبع share فایلهای دنیا سرچ کنید . هر کتاب و هر فایلی را میتونید سرچ کنید و از نتایج لذت ببرید.سایت هایی که فکر می کنید در آن کتاب و یا فایل مور نظرتون وجود داره را تیک بزنید البته نباید هربار بیشتر از 5 تا پایگاه انتخاب بشه. http://www.searchshared.com

۳- سایت ArXiv یک سایت آرشیو رایگان مقالات بروز گرایشهای مختلف با دسته بندی ماهانه است.
در واقع در این سایت نسخه های پیش از چاپ( preprint) الکترونیکی مقالات علمی در زمینه های ریاضیات، فیزیک، نجوم، علوم کامپیوتر، زیست شناسی، آمار را به صورت رایگان در دسترس افراد قرار می دهد.
در واقع، آغاز پیدایش دسترسی آزاد به اوایل دهه 1990 و پیدایش وب بر می گردد. پاول گینسپارگ (Paul Ginsparg)، فیزیکدانی در لابراتواری در لوس الاووس، اولین آرشیو دسترسی آزاد (arXiv) را در آگوست سال 1991  به منظور جمع آوری انتشارات حوزه فیزیک بنیانگذاری کرد.
این سایت بر اساس اهداف خیرخواهانه مقالات رو بصورت رایگان در اختیار عموم قرار میده بدون اینکه قانون کپی رایت رونقض کنه.مولفان قبل از اینکه مقالات رو به نشریه یا ژورنالی بفرستند اون ها رو به این سایت هدیه میدن به این صورت قانون کپی رایت هم نقص نمیشه اما چون این مقالات داوری نمیشوند عاری از اشکال نیستند و زمان مطالعه مقالات این سایت باید احتیاط کنید.
به هر صورت گرفتن ایده جدید و یا حتی تصحیح مقالات و تعمیم دادن اونها حتما شما رو تحریک میکنه که به این سایت سری بزنید.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:52 ق.ظ 0 نظر

نرم افزار WinQSB

 نرم افزار WinQSB این نرم افزار از جمله نرم افزارهای بسیار سودمند در زمینه مهندسی صنایع، اقتصاد، بازرگانی و مدیریت است که بسیاری از مباحث تصمیم گیری، برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل را شامل می گردد و به عنوان نرم افزلر توانا در هر زمینه خاص از جمله کنترل کیفیت مطرح شده است.
WinQSB محصول 1995 بوده که بخش کنترل کیفیت آن شامل دو زمینه نمودارهای کنترل و نمونه گیری می باشد . این نرم افزار بر پایه تئوری علمی بسیار بالا طراحی شده است و متنوع ترین طرحهای نمونه گیری جهت پذیرش و همچنین نمودارهای مختلف کنترل که بالغ بر 34 نمودار کنترلی است را ترسیم میکند.
QSB در هر زمینه کاملا منعطف بوده و تمامی پارامترهای و مدل موجود را می تواند تجزیه و تحلیل کند. بخش نمودارهای کنترل این نرم افزار علاوه بر ترسیم نمودارها , ابزارهای دیگری همچون تجزیه و تحلیل نمودار پاراتو ,هیستوگرام، گراف وکارائی فرایند و آنالیز توزیع داده ها و محاسبات مربوطه را در اختیار کاربر قرار می دهد. قابلیتهای نرم افزاردر زمینه کنترل کیفیت :
*نمودار های کنترل مشخصه های کیفی وصفی و نقص های طبقه بندی شده
*نمودار های کنترل مشخصه های کیفی متغییر و میانگین
*نمودارهای مشاهدات انفرادی
*نمودار های کنترل جمع تجمعی
*نمودار های کنترل میانگین متحرک هندسی
*نمودار های کنترل میانگین متحرک
*نمودار کنترل رگرسیون
*نمودار کنترل اصلاح شده
*نمودارهای کنترل پذیرش
*نمودار های کنترل استاندارد شده
*نمودار پارات
و *تجزیه و تحلیل کارایی فرایند
*هیستو گرام
این نرم افزار به شما امکان مشخص نمودن و کنترل مقادیر و وزن دهی به پارامتر ها را داده و همچنین از راهنمای بسییر مناسبی نیز برخوردار است.
بخش برنامه ریزی خطی : همان طور که می دانید در برنامه ریزی خطی با مدل سازی یکی از مسائل دنیای واقعی و تبدیل هدف و محدودیت ها به مدل های ریاضی به حل مسئله و پیدا کردن شرایط بهینه می پردازیم. حل مسئله به صورت دستی نیاز به تحلیل ماتریس های بزرگ و پیچیده سیمپلکس دارد و اینکار علاوه بر اینکه زمان بسیاری به خود اختصاص می دهد، از دقت و صحت مناسب برخودار نیست و احتمال اشتباه در حل بسیار زیاد می باشد. به همین دلیل استفاده از نرم افزار Liner Programming نه تنها در وقت صرفه جویی می کند بلکه خروجی کامل و زیبایی دارد که می تواند به صورت نوشتاری و گرافیکی حل مسئله را نمایش داده و همین طور اگر بخواهید روش حل مسئله را جزء به جزء نشان می دهد و می تواند از لحاظ کمک درسی هم در درس تحقیق در عملیات بکار گرفته شود. یکی از مسائلی که در درس تحقیق در عملیات و طرح ریزی واحدهای صنعتی زیاد برخورد می کنید مسئله جانمایی و تخصیص فضای انبار می باشد که در Liner Programming براحتی قابل حل است.

برای دانلود نرم افزار WinQSB اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل پی دی اف راهنمای فارسی اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل پاورپوینت فارسی راهنمای کامل اینجا کلیک کنید.


تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:49 ق.ظ 0 نظر

نرم افزار تحلیل آماری و تحقیق در عملیات Lindo Systems Lingo 11.0

نرم افزار تحلیل آماری و تحقیق در عملیات  Lindo Systems Lingo 11.0

تحلیل آماری  و تحقیق در عملیات با Lindo Systems Lingo 11.0

نرم افزار لینگو (Lingo ) ساخت شرکت Lindo System می باشد. نرم افزار دیگری به نام لیندو (Lindo‌) نیز موجود است که Lingo کلیه امکانات آن را در خود دارد و در صورت داشتن Lingo نیازی به Lindo ندارید.

این نرم افزار نیز همانند نرم افزار GAMS،‌ از کارایی بسیار بالایی در حل مسائل برنامه ریزی برخوردار است.

این نرم افزار می تواند مسائل زیر را حل کند:
Linear
Nonlinear (convex & nonconvex/Global),
Quadratic
Quadratically Constrained
Second Order Cone, Stochastic
Integer optimization
قابلیت های کلیدی نرم افزار:
- بیان ساده مدل برنامه ریزی
- قابلیت ورود اطلاعات از نرم افزارهای بانک داده و صفحه گستره (Access و Excel )
- قابلیت استخراج و ارسال نتایج حل مسئله به نرم افزارهای اکسس و اکسل
- قدرت بالا در حل مسائل با بهره گیری از بهینه ترین روش
- قابلیت فراخوانی نرم افزار از داخل نرم افزار بانک اطلاعاتی یا ماکرو در اکسل به صورت تعاملی
- دارا بودن یک راهنمای مفصل و کامل و جامع برای کاربران
و ...
نکته:
-آخرین نسخه این نرم افزار، LINGO 13‌است. که هنوز کرکی برای آن ساخته نشده است.این نسخه 11 می باشد با کرک کامل.

- بعد از نصب نرم افزار فایل موجود در فولدر Crack را در محل نصب برنامه کپی و اجرا و اعمال کنید.

  این نرم افزار بر روی سیستم عامل های Windows و LINUX قابل اجرا است و از WINDOWS 64 bit نیز پشتیبانی می کند.

نسخه آزمایشی LINGO دارای محدودیت های زیر است:
- تعداد محدودیت ها: 150
- تعداد متغیرها :‌ 300
- متغیرهای عدد صحیح:‌ 30
- امکان حل برنامه ریزی غیرخطی وجود ندارد
- امکان تعریف Global Variables وجود ندارد

برای دانلود نسخه 11 همراه با کرک آن اینجا کلیک کنید.

برای دریافت آموزشهای لینگو اینجا کلیک کنید.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 10 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:48 ق.ظ 1 نظر
( تعداد کل: 10 )
   1      2   >>
صفحات