X
تبلیغات
زولا

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چگونه تشخیص دهیم که از کدام آزمون آماری استفاده کنیم؟


چنانکه دواس (1383) اشاره می کند شکل پرسش و طبقات پاسخ بر کار شما تاثیر می گذارد. شما باید اول تشخیص بدهید که سوال شما در کدام نوع مقیاس های فوق است که توضیح دادیم. مثلا اگر بپرسید از چه نوع کاری برخوردارید و برایش گزینه هیچ، پاره وقت، تمام وقت بگذارید متغیر ترتیبی است. اگر بپرسیم چند ساعت در هفته کار می کنیدو برایش گزینه 1- 10؛ 11- 20؛ 21- 30 و ... بگذارید، متغیر ترتیبی است. اگر بپرسیم چند ساعت در هفته کار می کنید و خودش بصورت باز جواب دهد، متغیری فاصله ای است.
سپس بدانید که سطوح بالای سنجش هم اطلاعات بیشتری فراهم می آورد و هم دامنه روش های تحلیل گسترده تر می گردد اما اغلب اندازه گیری در سطوح پایین تر عاقلانه تر است و می توان سطح سنجش فاصله ای را به پایین تر از خود مثلا به ترتیبی تغییر داد. اما سرمد و همکارانش(1382) معتقدند که مرجح است که داده ها در بالاترین سطح مقیاس گرداوری شود زیرا تحلیل داده های آماری به مقیاسی بستگی دارد که داده ها با آن گرداوری شده اند. این دومین اختلاف نظر. حال باید چه کرد؟


از همان ابتدای طراحی سوالات پرسشنامه یا ابزار گرداوری اطلاعات و داده هایتان سعی کنید بالاترین مقیاس(مثلا فاصله ای) که دقیق تر از پایین ترهاست را درنظر بگیرید. سپس به طور روشن و واضح مشخص کنید که سوال شما در کدام مقیاس است.در غیر اینصورت باید با متخصص این کار و تحلیل گر روش شناسی وآمار مشورت کنید. علاوه بر این باید بدانید که نوع تحقیق شما چیست؟ اغلب تحقیقات دو متغیره و چند متغیره اند. مثلا یک طرف متغیرهای مستقل یا پیش بین و در طرف دیگر متغیر وابسته یا ملاک قرار دارد. برای انتخاب آزمون مناسب تشخیص مقیاس هر دو نوع متغیر لازم است. مثلا ترتیبی- ترتیبی اند یا ترتیبی- فاصله ای یا اسمی- ترتیبی و غیره.
نوع مسکن و وضعیت تاهل، غالبا اسمی اند. وضعیت اشتغال اگر بپرسیم که شغل شما چیست و هر کسی به صورت باز جواب دهد اسمی چند حالته خواهد بود. اگر شغلش را بپرسیم و برایش چند گزینه مثلا برحسب مقبولیت و منزلت در جامعه بگذاریم، ترتیبی خواهد بود مثلا گزینه ها را بگذاریم: کارکنان تخصصی و فنی؛ مدیران و مقامات و مالکین؛ کارمندان ادارات و فروشگاه ها؛ کارگران و... اما اگر از شاخص های وجهه شغلی یا شاخص اجتماعی- اقتصادی استفاده شود متغیر وضع شغلی در سطح فاصله ای خواهد بود. یکی از دلایل عدم اتفاق نظر اساتید و دانشجویان در بکارگیری آزمون های آماری مشخص، همین انعطاف و تغییر در نحوه سنجش و اندازه گیری متغیرهاست.

3- مقیاس های متغیرها و مسیر اجرا و تفاسیر خروجی ها
اگر دو متغیر اسمی باشند مثلا یک طرف سن (جوان، میانسال، کهنسال) و طرف دیگر مهاجرت (رضایت به مهاجرت، عدم مهاجرت) برای تحلیل رابطه اشان از جدول توافقی استفاده می کنیم به شرطی که متغیر مورد بررسی مقولاتش کمتر از8 باشد.
نحوه اجرا در SPSS
Analyze-Descriptive Statistics- Crosstabs
بعد ازین سه مرحله باکسی باز می شود که در آن متغیر مستقل را به Columns و متغیر وابسته را به بخش Rows می بریم و OK.
اما پرکاربردتر از این برای دو متغیر اسمی، آزمون کی دو (Chi-square test) است. مانند رابطه بین دو متغیر جنسیت و رشته تحصیلی.
نحوه اجرا در SPSS
Analyze-Descriptive Statistics- Crosstabs
بعد ازین سه مرحله باکسی باز می شود که در آن متغیر مستقل را به Columns و متغیر وابسته را به بخش Rows می بریم.
قبل از Ok ، گزینه Statistics را می زنیم و در باکسی که باز می شود Chi-square را کلیک می کنیم و سپس ادامه و سپس گزینه Cells را کلیک کرده و بر روی گزینه های Expected ون Observed (فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار) تیک می زنیم. بعد ادامه و OK.
نحوه تفسیر خروجی کی دو:
در جدول محاسبه شده، به مورد Asymp.Sig نگاه می کنیم که اگر مقدار عددی آن از 05/ کمتر باشد پی می بریم که با احتمال 95درصد رابطه بین دو متغیر معنی دار است.
شاخص های دیگری هم برای این کار هستند که مبتنی بر کی دو اند مانند ضریب همبستگی کرایمر، توافق پیرسون، فی، چوپوروف.
شاخص هایی هم که مبتنی بر کاهش نسبی خطا (PRE) هستند عبارت اند از ضریب همبستگی لامبدا، یول، گودمن و کروسکال، ضریب عدم اطمینان.
پیشنهاد می شود بیشتر از شاخص های مبتنی بر کاهش نسبی خطا استفاده شود.
مسیر بیشتر این شاخص های مقیاس اسمی همان مسیر کی دو است که باید هر کدام راکه نیاز بود تیک بزنید. تفسیر اغلب آنهاهم باز به همان شکل است. این شاخصها تنها قدرت رابطه را نشان می دهند و بیانگر جهت نیستند. در اغلب آنها صفر نشان گر عدم ارتباط و 1 نشان گر رابطه کامل است و بین صفر تا3/ ضعیف و 3/ تا 6/ متوسط واز 6/ تا یک رابطه قوی می باشد.
ضریب یول شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی دو مقوله ای را می سنجد. مانند جنسیت(زن- مرد) با تحصیلات (باسواد- بی سواد)
روش اجرا در SPSS
Analyze-Correlate-Distance
باکسی باز می شود و هر دو متغیر را به سمت راست منتقل می کنیم. سپس این ها را به ترتیب کلیک می کنیم
Similarities-Measure- Binary-Yule-Continue-Ok

اگر دو متغیر ترتیبی باشند
اگر بخواهید آماره های توصیفی مناسب برای دو متغیر ترتیبی (مانند پایگاه اجتماعی و دینداری) را بکارببرید از یکی از این موارد به تناسب تحقیقتان استفاده کنید: جدول توافقی، تاو کندال، دی سامرز، گاما، سپیرمن، ضریب کاپای کوهن.
محل اجرا در نرم افزار هم مانند کی دو و شاخص های مبتنی بر PRE در مسیر زیر است:
Analyze-Descriptive Statistics-Crosstabs
تفسیر هم باز بدان شکل است که اگر آزمون معنی داری کمتر از 05/بود بین این دو متغیر رابطه هست.
اگر بخواهید آمار استنباطی دو متغیر در مقیاس ترتیبی را به دست آورید از آزمون معنی داری سپیرمن و گاما استفاده کنید.

اگر دو متغیر فاصله ای باشند
روش تحلیل مناسب برای دو متغیر در مقیاس فاصله ای (مثلا میزان مطالعه حسب ساعت و مقدار معدل) جدول توافقی و نمودار پراکنش است. ترجیحا نمودار پراکنش بهتر است. این کار برای آن است تا ماهیت این ارتباط بین متغیرها مشخص شود که ارتباطشان خطی یا غیرخطی است. شدت هم بطور نسبی نشان داده می شود طوری که هر چه نقاط به هم نزدیک تر و حول خط باشند همبستگی قوی تر است. جهت این ارتباط هم از روی نمودار مشخص است. بدین صورت که اگر توزیع شکلی کشیده از جنوب غربی به شمال شرقی داشت، رابطه مثبت است و اگر شکلی کشیده از جنوب شرقی به شمال غربی داشت، رابطه معکوس است.
روش اجرا در SPSS
به این ترتیب عمل کنید:
Graphs-Scatter.Dot-Simple Scatter- Define
در باکسی که باز می شود متغیر وابسته یا ملاک را به بخش Y و متغیر مستقل یا پیش بین را به X منتقل کنید. بعدOK.
در آمار استنباطی هم دو آزمون مخصوص مقیاس فاصله ای اند:
ضریب همبستگی پیرسون(Pearson’s correlation coefficients) و تحلیل رگرسیون(Regression Analysis)
روش اجرا در SPSS
مطابق موارد زیر به ترتیب، کلیک کنید:
Analyze- Correlate- Bivariate
در باکسی که باز می شود متغیرهای مورد نظر را به سمت راست منقل کنید. در همان باکس روی پیرسون تیک بزنید. بعد روی Option کلیک کنید. در باکسی که باز می شود Means and Standard Dev و Cross-Product dev را تیک بزنید بعد ادامه و OK.
تفسیر جدول
اگر sig کمتر از 05/ بود بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. مقدار پیرسون هم بیانگر شدت این رابطه است. یعنی اگر مقدار پیرسون بین صفر تا 3/ بود ضعیف و اگر بین 3/ تا 6/ بود متوسط و اگر بیشتر از 6/ بود قوی است. این قراردادی است ولی معمولا در تفسیر نتایج و تحقیقات مختلف از آن پیروی می شود.
اگر فرضیه شما دو دامنه است یعنی جهتی در فرضیه مشخص نکرده اید در تیک های بالا، دودامنه(2 tailed) که بصورت پیش فرض فعال است را مارک دار انتخاب کنید.

اگر متغیری اسمی و دیگری ترتیبی باشد
آمار توصیفی مناسب برای یک متغیر اسمی (محل زندگی: شهر- روستا) و ترتیبی (میزان رضایت از زندگی) می تواند یکی از این موارد باشد:
ضریب همبستگی لامبدا، گودمن و کروسکال، وی کرامر، چوپوروف.
آمار استنباطی هم بهتر از بقیه آزمون من- ویتنی (Mann- Whithney) می باشد. از این طریق میانگین بین دو متغیر را مقایسه می کنیم. باید واریانس ها برای دو گروه یکسان باشد.
روش اجرا در SPSS
به این ترتیب عمل می کنیم:
Analyze- Nonparametric- 2 independent samples
در باکسی که باز می شود متغیر وابسته یا ملاک را به بخش Test Variable List می بریم و مستقل را به Grouping Var . زیر آن گزینه Define G را کلیک کرده و  جلوی group1  عدد 1 (یا کدی که به متغیر داده اید) و جلوی Group2 عدد 2 (یا کدی که به متغیر داده اید) واردمی کنیم. بعد ادامه، در همان باکس اول، من ویتنی را تیک می زنیم، ادامه و OK.
تفسیر جدول خروجی این هم بر مبنای  سیگ می باشد که اگر کمتر از 5صدم بودنتیجه می گیریم که تفاوت بین میانگین ها معنی دار است.

اگر متغیری اسمی و دیگری فاصله ای باشد
مناسب ترین آزمون برای وقتی که متغیری اسمی (نوع قومیت: کرد، فارس، آذری) و دیگری فاصله ای (بهره هوشی، میزان درآمد و...) باشد دو مورد است: تی ستودنت (student’s t-test) یا تحلیل واریانس یکطرفه (One way ANOVA).
تی ستودنت سه حالت دارد(یک نمونه ای، نمونه های جفت یاوابسته، دو نمونه مستقل) وقتی از یک نمونه ای استفاده می کنیم که مقدار میانگین و انحراف معیار جامعه را داشته باشیم که در اغلب تحقیقات این میسر نیست. از نمونه های جفت وقتی استفاده می کنیم که برای یک فرد دو نمره داشته باشیم مثلا میزان فشار خون دانش آموزان قبل و بعد از کنکور را بخواهیم با جنسیت (دختر و پسر) مقایسه کنیم. از دو نمونه مستقل هنگامی استفاده می کنیم که بین نمونه ها ارتباطی وجود نداشته باشد. مثلا مقایسه دانشجویان بین دو دانشگاه، مقایسه میانگین متغیری بین زنان و مردان.
روش اجرای t در SPSS
هر سه نوع آزمون تی ازین مسیر قابل دسترس و اجراهستند:
Analyze- Compare means- One Sample… /Paired Samples…/ Independent…
در یک نمونه ای، باکسی که باز می شود مقدار ثابت (مقدار آزمون) را می خواهد که باید وارد کنید. در دونمونه مستقل وقتی باکس باز شد متغیر وابسته را به بخش Test Var منتقل می کنیم و متغیر مستقل را به Grouping Var و سپس زیر خودش Define رو می زنیم و کدهای 1 و2 را جلوی گروپ 1 و2 می زنیم.
تفسیر همه یکسان است که وقتی Sig کمتر از 05/ باشد نتیجه می گیریم که تفاوت میانگین ها معنادار است. خروجی تی با دو نمونه مستقل دارای دو جدول است که جدول دوم دارای سه مقدار Sig است. سیگ اول (زیر عبارت Levene’s Test for…) بیانگر همسانی یا نابرابری واریانس دو گروه است. یعنی اگر سیگ بیشتر از 5درصد بود نتیجه می گیریم که واریانس ها برابرند. (این سیگ تعیین کننده نوع ارتباط میانگین ها نیست) لذا می رویم سراغ سیگ دوم که در زیرعنوان T- Test for Eq و در روبروی عنوان Equal Variances Assumed قرار دارد اگر مقدار آن کمتر از 05/ بود نتیجه می گیریم تفاوت میانگین ها معنادار است. اما اگر مقدار سیگ لِوِن (زیر عبارت Levene’s Test for…) کمتر از 05/ بود نتیجه می گیریم که واریانس ها نابرابرند و لذا می رویم سراغ سیگ سوم که در زیرعنوان T- Test for Eq و در روبروی عنوان Equal Variances NOT Assumed و از روی این مقدار تشخیص می دهیم که تفاوت میانگین ها معنادار است یا نیست که اگر کمتر از 05/ بودمعنادار است.(برای توضیح بیشتر و راهنمایی کامل به اثر مفید آقای سعید گودرزی با عنوان کاربرد آمار در علوم اجتماعی، 1388، صفحات 226-244 مراجعه نمایید)
تحلیل واریانس را هنگامی باید استفاده کرد که واریانس دو گروه یکسان باشد. چگونه ازین مطلب مطلع و مطمئن شویم؟ با آزمون لون.
تحلیل واریانس هم سه حالت دارد(یکطرفه، دوطرفه، چند طرفه). در یکطرفه تاثیر یک متغیر مستقل بر وابسته(مانند  جنسیت بر میزان درآمد)، در دو طرفه دو متغیر مستقل بر وابسته و در چند طرفه تاثیر چند متغیر مستقل بر وابسته سنجیده می شود که غالباً تحلیل واریانس یکطرفه کاربرد بیشتری دارد.
روش اجرا در نرم افزار SPSS
تحلیل واریانس یکطرفه ازین مسیر قابل دسترسی است:
Analyze- Compare means- One way ANOVA
در اینجا باکسی باز می شود که متغیر وابسته را به Dependent List برده و متغیر مستقل را به Factor. سپس اگر اطلاعات بیشتری خواستید روی Option کلیک می کنید و گزینه های Descriptive، Homogeneity of Variance، Means plot را تیک می زنید. بعد ادامه و OK.
برای تحلیل واریانس دو طرفه این مسیر را طی می کنیم:
Analyze- General linear Model- Univariate
متغیر وابسته به بخش Dependent Var و متغیر مستقل به Fixed Factor. برای دریافت اطلاعات بیشتر روی Option کلیک می کنیم. باکسی باز می شودکه در آن متغیرهای مستقل (دوتا در سمت چپ در کادر Factor(s) and Factor) را به سمت راست (کادر Display Means for) منتقل می کنیم. سپس این موارد را در زیر تیک می زنیم:Homogeneity, Estimate, Descriptive بعد ادامه و قبل از ok کردن اگر خواستید می توانید نمودار را هم رسم کنید. برای اینکار روی Plots کلیک کرده و یکی از متغیرهای مستقل را به بخش Horizontal و متغیر مستقل دیگر را به Separate منتقل می کنیم.

این مطالب زیر در فرصت های آتی انشاالله اضافه خواهند شد.
تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام
در کمینم و انتظار وقت فرصت می‌کنم(حافظ)

-نحوه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
-تشریح نمونه گیری و فرمول کوکران و مقادیر آن
-رگرسیون و تفسیر خروجی های آن
-نحوه کامپیوت کردن سوالات یک متغیر در پرسشنامه با استفاده از نرم افزار
-اهمیت استفاده از نمودار و چارت متناسب با مقیاس ها

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:55 ب.ظ 0 نظر

پرسشنامه موانع برند سازی محصولات و خدمات ( محقق ساخته)

 

بسمه تعالی

 

صاحبنظر گرامی؛

پرسشنامه‌ حاضر به منظور تعیین موانع برند سازی محصول گردوی  تویسرکان،  جهت پاسخگویی بهتر و موثرتر در یافتن مهمترین موانع تاثیر گذار بر برند سازی این محصول مهم تنظیم گردیده است . همکاری شما در تکمیل دقیق این پرسشنامه پژوهشگران طرح را به نتایج دقیقتر و قابل اتکاتری در این زمینه رهنمون خواهد ساخت .

 

با سپاس فراوان از صرف زمان و توجه شما

 

به عنوان تولید کننده یا توزیع کننده، سابقه شما در تولید گردو یا حضور در بازار گردو چقدر است؟

زیر 5 سال                                     5 تا 10 سال                                                10 تا 20 سال                                             بالای 20 سال

 

به عنوان کارشناس، در کدامیک از ارگان‌های زیر مشغول به خدمت هستید؟

سازمان جهاد کشاورزی                       سازمان بازرگانی                          اساتید بخش کشاورزی                          اساتید بخش بازاریابی

 

 

ردیف

سئوال

خیلی موافق

موافق

متوسط

مخالف

خیلی مخالف

1

محصول گردوی دارای نام تجاری خاص با قیمت بالاتری نسبت به گردوهای بدون نام عرضه می شود.

 

 

 

 

 

2

قیمت بالای گردوی یک عرضه کننده باعث خواهد شد که ازگردوی عرضه کنندگان دیگر استفاده شود.

 

 

 

 

 

3

وجود نام تجاری صرفا باعث افزایش قیمت محصول است و مزیت دیگری ندارد .

 

 

 

 

 

4

اگر مشتری به نام تجاری خاصی اطمینان داشته باشد حاضراست محصول گردوی آن را گرانتر بخرد.

 

 

 

 

 

5

گردوهایی که نام تجاری دارند عموماً کیفیت بهتری نسبت به گردوهای بدون نام تجاری دارند .

 

 

 

 

 

6

اگر نام تجاری معتبری بر روی بسته بندی گردو باشد نشان دهنده کیفیت بالای آن است.

 

 

 

 

 

7

اگر کیفیت گردوی یک توزیع کننده مطلوب باشد، میزان خرید مشتریان از محصولات سایرین کمتر است.

 

 

 

 

 

8

گردو محصولی است که باید در زمان خرید آزمایش شود و اعتماد به نام تجاری و بسته بندی گردو صحیح نیست.

 

 

 

 

 

9

اگر گردو در بسته بندی های با کیفیت ارائه شود، مشتری برای آن بهای بیشتری پرداخت می کند.

 

 

 

 

 

10

بسته بندی گردو باعث ماندگاری و کیفیت بالاتر آن خواهد شد.

 

 

 

 

 

11

اگر گردوی بسته بندی شده دارای نام تجاری معتبری نباشد،  قابل اعتماد نیست .

 

 

 

 

 

12

مشتری ایرانی ترجیح می‌دهد گردو را به همراه سایر خشکبار مصرف نماید.

 

 

 

 

 

13

مشتری ایرانی ترجیح می‌دهد عرضه گردو و سایر خشکبار در بازار به صورت جداگانه باشد.

 

 

 

 

 

14

اگر گردو با نام تجاری معتبر در فروشگاه ها موجود باشد، میزان خرید مشتری از آن بیشتر است.

 

 

 

 

 

15

اگر گردو با نام تجاری معتبر در فروشگاه وجود نداشته باشد، مشتری برای یافتن آن به فروشگاه دیگر خواهد رفت.

 

 

 

 

 

16

مشتری ایرانی برای خرید گردو ، خود را مقید به یک نام تجاری نمی داند.

 

 

 

 

 

17

هزینه های ایجاد نام تجاری برای گردو به میزانی است که صرفه اقتصادی ندارد.

 

 

 

 

 

18

هزینه های ایجاد نام تجاری در حدی است که تولید کننده و توزیع کننده توانایی ایجادآن را ندارند.

 

 

 

 

 

19

صرف هزینه برای ایجاد نام تجاری ، در افزایش فروش محصول گردو موثر است.

 

 

 

 

 

20

صرف هزینه برای ایجاد نام تجاری ،باعث کاهش میزان سود آوری محصول گردو است .

 

 

 

 

 

21

ایجاد نام تجاری باعث افزایش قیمت تمام شده گردو خواهد شد.

 

 

 

 

 

22

به دلیل قیمت تمام شده بالای گردو در ایران ، ایجاد نام تجاری تاثیری بر بهبود تجارت گردو ندارد.

 

 

 

 

 

23

ایجاد نام تجاری ارتباطی با بهای تمام شده گردو ندارد .

 

 

 

 

 

24

تولید مکانیزه و ارزان گردو ،هزینه های ایجاد نام تجاری برای آن را توجیه می کند.

 

 

 

 

 

25

وجود نام تجاری برای یک محصول باعث افزایش سود آوری فروش آن خواهد شد.

 

 

 

 

 

26

وجود نام تجاری برای یک محصول باعث ایجاد وفاداری و تکرار خرید مشتریان می گردد .

 

 

 

 

 

27

تجار علاقه مند به استفاده از نام تجاری اختصاصی برای گردوی تولیدی یا توزیعی خود هستند.

 

 

 

 

 

28

استفاده از نام تجاری امکان فروش محصول با قیمت بالاتر را فراهم می آورد .

 

 

 

 

 

29

ایجاد نام تجاری فرایندی است که باید در بلند مدت بر سود آوری محصول تاثیر بگذارد.

 

 

 

 

 

30

اجبار تجار گردو به ایجاد نام تجاری موجب ایجاد برند های موفق برای این محصول خواهد شد.

 

 

 

 

 

31

وضع مالیات بر تجارت گردوی بدون برند می‌تواند مشوق تجار برای ایجاد نام تجاری موفق باشد.

 

 

 

 

 

32

اگر الزامی به ایجاد نام تجاری وجود نداشته باشد ، تجار گردو اقدام به ایجاد آن نخواهند نمود .

 

 

 

 

 

33

اگر نام تجاری بر اثر فشارهای دولتی ایجاد گردد ارزش مورد نظر را پیدا نخواهد نمود .

 

 

 

 

 

34

حمایت دولت از ایجاد نام تجاری ، باعث ایجاد برندهای موفق در بازار گردو خواهد گردید .

 

 

 

 

 

35

وضع تشویقات مانند معافیت‌های مالیاتی در ایجاد نام تجاری برای محصول گردو موثر است .

 

 

 

 

 

36

تجار باید بدون انگیزش‌های حمایتی و تحت شرایط رقابتی احساس نیاز به ایجاد نام تجاری نمایند تا موثر باشد.

 

 

 

 

 

37

حمایت از ایجاد برند در کشور ما بر برندسازی موثر نبوده  و تنها تحمیل هزینه به دولت است .

 

 

 

 

 

38

اعطای تسهیلات به تجار گردو، برای ایجاد نام تجاری در کوتاه مدت ، باعث ایجاد برندهای موفق در بازار خواهد گردید .

 

 

 

 

 

39

اعطای تسهیلات به تجار گردو، برای ایجاد نام تجاری ، باعث تشویق تجار به ایجاد نام تجاری خواهد شد.

 

 

 

 

 

40

تجار باید بدون دریافت تسهیلات و با هزینه خود اقدام به برند سازی نمایند تا در آینده برای ارتقای آن تلاش بیشتری نمایند  .

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:49 ب.ظ 0 نظر

پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی بانکی ( محقق ساخته)

 

بسمه تعالی

مشتری گرامی؛

پرسشنامه‌ حاضر به منظور بررسی رابطه کیفیت خدمات تکنولوژی محور( خدمات بانکی الکترونیکی) و رضایت و وفاداری مشتریان در بانک ملت شهرستان تهران،  تنظیم شده است. همکاری شما در تکمیل دقیق این پرسشنامه پژوهشگران طرح را به نتایج دقیق‌تر و مفیدتری در این زمینه رهنمون خواهد ساخت.

                                                                         با سپاس فراوان از صرف زمان و توجه شما

                                                                                               

1. جنسیت:             مرد                            زن

 

2. سن :           زیر 20 و 20 سال               21 تا 30 سال                 31 تا 40سال                 بالای 40 سال

3. میزان تحصیلات:   زیر دیپلم و دیپلم             کاردانی               کارشناسی              کارشناسی ارشد و بالاتر

4. میزان درآمد ماهانه:      کمتر از 500 هزار تا 500 هزار تومان                      501 تا 800 هزار تومان      

               

  801 تا یک میلیون و 100 هزار تومان           یک میلیون و 101 هزار تا یک میلیون و 400 هزار تومان           

 بالاتر از یک میلیون و 400 هزار تومان

 

5. مدت زمانی که مشتری این بانک بوده اید:

کمتر از 6 ماه                            بین 6 تا 12 ماه                       بین 1 تا 3 سال           بیش از 3 سال

 

6. فراوانی کاربری ماهانه یا دفعاتی که از خدمات الکترونیکی این بانک در ماه استفاده می نمائید:

5 بار                     بین 5 تا 10 بار                بین 10 تا 20 بار                            بالای 20 بار

 

7. آیا امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت دارید؟   بلی                    خیر

8. . امکان دسترسی به اینترنت از:  منزل             محل کار                  دانشگاه              کافی نت                  سایر

9. . سطح دسترسی به اینترنت: تمام ساعات شبانه روز              اغلب ساعات شبانه روز         فقط در ساعتهای اداری         ساعات محدودی از شبانه روز

 

 

گویه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

10

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک استفاده آسانی دارد.

 

 

 

 

 

11

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک کاربر پسند است.

 

 

 

 

 

12

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک دقیق و بدون خطاست.

 

 

 

 

 

13

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک قابل اعتماد است.

 

 

 

 

 

14

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک هرگز خراب نمی شود.

 

 

 

 

 

15

من در زمان استفاده از تکنولوژی الکترونیکی این بانک احساس امنیت می کنم.

 

 

 

 

 

16

من اطمینان دارم که ریسک کار با این تکنولوژی الکترونیکی پایین است.

 

 

 

 

 

17

امنیت تبادل اطلاعات من در استفاده از تکنولوژی الکترونیکی این بانک حتی در زمان خرابی تکنولوژی الکترونیکی نیز پابرجاست.

 

 

 

 

 

18

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک برای مشتریان شخصی سازی شده است.

 

 

 

 

 

19

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک من را بوسیله نامم می شناسد.

 

 

 

 

 

20

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک اطلاعاتی را که می خواهم به طور دقیق ارائه می دهد.

 

 

 

 

 

21

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک اطلاعات را به طور کافی ارائه می دهد.

 

 

 

 

 

22

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک در ساعات اداری و کاری کاملا قابل دسترسی است.

 

 

 

 

 

23

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک گزارش‌ها و رسیدهایی را که می خواهم کاملا ارائه می دهد.

 

 

 

 

 

24

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک آزادی عمل و راحتی استفاده را حتی در زمانی که در حال حرکت هستم( در سفر یا در اتومبیل) به من ارائه می دهد.

 

 

 

 

 

25

در زمان استفاده از تکنولوژی الکترونیکی این بانک احساس راحتی بیشتری نسبت به زمانی که به صورت حضوری به کارکنان بانک مراجعه می کنم، دارم.

 

 

 

 

 

26

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک به من اجازه می دهد تا عملیات بانکی مورد نظرم را به سرعت انجام دهم.

 

 

 

 

 

27

تکنولوژی الکترونیکی ارائه شده توسط این بانک پشتیبانی لازم و کافی را در زمانی که زمان کمی دارم به من ارائه می دهد.

 

 

 

 

 

28

زمانی که به بخش خدمات مشتریان این بانک متصل می شوم درخواست من سریع انجام می گیرد.

 

 

 

 

 

29

زمانی که به بخش خدمات مشتریان این بانک متصل می شوم خواسته ام به بهترین وجه انجام می شود.

 

 

 

 

 

30

زمانی که به بخش خدمات مشتریان این بانک متصل می شوم سامانه مورد نظر به خوبی مجهز است.

 

 

 

 

 

31

زمانی که به بخش خدمات مشتریان این بانک متصل می شوم سامانه مورد نظر اطلاعات شخصی من را ارائه می‌دهد.

 

 

 

 

 

32

زمانی که به بخش خدمات مشتریان این بانک متصل می شوم سوالاتم بی‌درنگ پاسخ داده می شوند.

 

 

 

 

 

33

زمانی که مشکلی پیش بیاید کارکنان بخش خدمات مشتریان این بانک نهایت دلسوزی و همکاری را می نمایند.

 

 

 

 

 

34

کارکنان این بانک به حد کافی برای حل مشکلات آموزش دیده و ماهر هستند.

 

 

 

 

 

35

کارکنان این بانک به سرعت مشکلات من را بررسی و حل و فصل می کنند.

 

 

 

 

 

36

این بانک جریمه عادلانه‌ای را برای اشتباهات خود می پردازد.

 

 

 

 

 

37

به دلیل عدم قطعی شبکه در این بانک من به راحتی به اطلاعات مورد نیازم دسترسی پیدا می کنم.

 

 

 

 

 

38

به دلیل توزیع مناسب شعب و دستگاه‌‌های خود پرداز این بانک در سطح شهر، من به‌راحتی امور بانکی خود را انجام می دهم.

 

 

 

 

 

39

زیر ساخت‌های الکترونیکی مناسب جهت انجام امور بانکی الکترونیکی و تکنولوژی محور توسط این بانک به خوبی ایجاد شده است.

 

 

 

 

 

40

در زمان استفاده از اینترنت برای خدمات بانکداری الکترونیکی این بانک، من به‌راحتی به وب سایت و اطلاعات حساب خود دسترسی پیدا می کنم.

 

 

 

 

 

41

خدمات الکترونیکی این بانک حتی برای افراد سالخورده و مسن نیز به‌راحتی در دسترس و قابل استفاده است.

 

 

 

 

 

42

رویهم رفته من از این بانک رضایت دارم.

 

 

 

 

 

43

من فکر می کنم که در انتخاب این بانک کار درستی را انجام داده ام.

 

 

 

 

 

44

خدمات الکترونیکی این بانک به خوبی انتظارات من را پوشش می دهد.

 

 

 

 

 

45

من از خدمات الکترونیکی این بانک بسیار لذت بردم.

 

 

 

 

 

46

من این بانک را به دیگران نیز پیشنهاد می دهم.

 

 

 

 

 

47

در بیشتر مواقع این بانک اولین انتخاب من نسبت به سایر بانکهاست.

 

 

 

 

 

48

من امیدوارم که در آینده تعامل کاری بیشتری با این بانک داشته باشم.

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:44 ب.ظ 0 نظر

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی در صنعت بیمه( محقق ساخته)

بسمه تعالی

 

صاحبنظر گرامی؛

پرسشنامه‌ حاضر به منظور بررسی میزان تاثیر استفاده از ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر توسعه و فروش بیمه  زندگی و پس انداز از دیدگاه بازاریابان فعال بیمه زندگی در شرکت  بیمه پاسارگاد تنظیم شده است. همکاری شما در تکمیل دقیق این پرسشنامه پژوهشگران طرح را به نتایج دقیق‌تر و مفیدتری در این زمینه رهنمون خواهد ساخت.

با سپاس فراوان از صرف زمان و توجه شما

میزان تحصیلات شما  چقدر است؟

زیر دیپلم                   دیپلم                 فوق دیپلم                 کارشناسی               کارشناسی ارشد و بالاتر  

آیا رشته تحصیلی شما مرتبط با بیمه و مدیریت آن است؟

بلی                                                                خیر

سابقه فعالیت شما در مورد بازاریابی بیمه‌های زندگی و پس انداز چند سال است؟

کمتر از 5 سال               بین 5 تا 10 سال                    بین 10 تا 15                        بیش از 15سال  سال

ردیف

گویه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

1

آیا استفاده از تبلیغات تلویزیونی و رادیویی توسط شرکت بیمه پاسارگاد در افزایش تمایل به خرید بیمه‌های زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

2

آیا استفاده از تبلیغات محیطی مانند پوستر و بیلبورد توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌های زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

3

آیا استفاده از تبلیغات چاپی مانند توزیع آگهی‌نامه و بروشور  توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌های زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

4

آیا استفاده از تبلیغات الکترونیکی مانند بنرهای الکترونیکی و تبلیغات اینترنتی توسط شرکت بیمه پاسارگاد ، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌های زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

5

آیا شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی بیمه و صنایع مرتبط توسط شرکت بیمه پاسارگاد ، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌های زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

6

آیا چاپ نشریات تخصصی بیمه‌ای توسط شرکت بیمه پاسارگاد ، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

7

آیا ترتیب دادن همایش‌های تخصصی در زمینه بیمه زندگی و پس انداز توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

8

آیا برگزاری سخنرانی در مورد بیمه های زندگی و پس انداز توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

9

آیا برگزاری سمینارهای رایگان جهت اطلاع رسانی در مورد شرایط خرید و امتیازات بیمه های زندگی و پس انداز توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

10

آیا شرکت در گزار‌ش‌ها و برنامه های مطبوعاتی در زمینه بیمه توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

11

آیا ارائه تخفیف نقدی در زمان خرید  بیمه به مشتریان توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

12

آیا ارائه بسته‌های ویژه بیمه‌ای با شرایط آسان برای خرید خدمات بیمه به مشتریان توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

13

آیا در نظر گرفتن پاداش‌ها و هدایای غیر نقدی  در زمان خرید بیمه برای مشتریان توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

14

آیا ارائه بیمه رایگان به مشتریان در مواقع خاص توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

15

آیا ارائه خدمت بیمه به صورت اقساط به مشتریان توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

16

آیا برگزاری مراسم قرعه کشی و اهدا جوایز به مشتریان بیمه شده توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

17

آیا استفاده از بازاریابی تلفنی توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌های زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

18

آیا استفاده از بازاریابی الکترونیکی و ارسال ایمیل به مشتریان توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

19

آیا ارسال نامه ها و خبرنامه‌های  پستی جهت بازاریابی بیمه توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

20

آیا بازاریابی حضوری و مراجعه مستقیم به مشتریان اصلی توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

21

آیا استفاده از نیروی فروش و بازاریابان مجرب برای بازاریابی بیمه زندگی و پس انداز توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید این نوع بیمه  موثر است؟

 

 

 

 

 

22

آیا آموزش نیروی فروش و بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز و در نظر گرفتن پاداش برای آنها،  در افزایش تمایل به خرید این نوع بیمه موثر است؟

 

 

 

 

 

23

آیا استفاده از انگیزش‌های مادی و معنوی برای بازاریابان بیمه زندگی و پس انداز توسط شرکت بیمه پاسارگاد در افزایش تمایل به خرید این نوع بیمه‌ها موثر است؟

 

 

 

 

 

24

آیا حمایت مالی از گروه‌های ورزشی، مذهبی یا علمی توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

25

آیا برگزاری مراسم مذهبی یا ملی  توسط شرکت بیمه‌ پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

26

آیا برگزاری برنامه ‌های خیریه توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

27

آیا ارائه مشاوره رایگان در زمان حادثه( مشاوره پزشکی، بیمه‌ای ، قضایی) به بیمه‌شده توسط شرکت بیمه پاسارگاد،  در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

28

آیا ارائه به موقع خدمات بیمه‌ای در زمان حادثه به بیمه‌شده توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه‌ زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

29

آیا اطلاع‌رسانی در مورد تغییرات در قوانین بیمه‌ای پس از دریافت خدمت بیمه به بیمه‌شده توسط شرکت بیمه پاسارگاد، در افزایش تمایل به خرید بیمه زندگی و پس انداز موثر است؟

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:42 ب.ظ 0 نظر

پرسشنامه محقق ساخته چیست و چگونه طراحی می شود؟

پرسشنامه محقق ساخته چیست و چگونه طراحی می شود؟

پرسش نامه یک طرح پژوهشی، مقاله یا پایان نامه می تواند به دو صورت باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، به این معنا که این نوع پرسشنامه قبلا توسط پژوهشگران و یا صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. نوع دوم از پرسشنامه ها پرسش نامه محقق ساخته است که در آن خود محقق اقدام به طراحی سوالات پرسشنامه برای اولین بار می نماید و در اینجاست که ابتدا باید روایی و پایایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داد و سپس نسبت به تکمیل کامل پرسشنامه ها توسط مخاطبان اقدام نمود. پرسشنامه محقق ساخته می تواند تمام از نو مورد تدوین و طراحی قرار گیرد و یا با ترکیب و ویرایش چند پرسشنامه لستاندارد در مواردی که موضوع تحقیق تلفیقی از چند موضوع قبلی است، مورد طراحی قرار گیرد.

 

مراحل ساخت پرسشنامه محقق ساخته

یکی از سوالاتی که دانشجویان بخصوص دانشجویان ارشد از اساتید دارند، چگونگی ساخت پرسشنامه محقق ساخته است. مراحل این کار به صورت زیر است.

1. ابتدا دانشجوی بدبخت به سراغ یکی از اساتید می رود (این مرحله یکی از سخت ترین مراحل است، چون معمولا اساتید وقت ندارند و تمام وقتشان صرف تولید علم می شود)

2. موضوع را به استاد می گوید(کمتر پیش می آید استاد محترم به تحسین یا لا اقل تایید نصفه و نیمه موضوع دانشجوی بدبخت فلک زده دست بزند. جوری نگاه می کند که انگار با یک خل یا ... طرف است. پس دلسرد نشوید، این اتفاق برای همه می افتد)

3. بالاخره استاد از نگاه معصومانه دانشجو دلش به درد می آید(البته نه همیشه) و حاضر می شود با او همکاری کند. (سعی کنید در این مرحله به استاد بگوید، همه اساتید شما را در این زمینه صاحب نظر می دانند).

4.  به شما می گوید مقاله یا مطلبی در این مورد خوانده اید و شما مسلما خوانده اید می گویید: بله (این مرحله هم سخت است چون اساتید محترم از شما توضیح می خواهند و هر چه شما از مطالب خوانده شده بگویید، ایراد خواهند گرفت. اما سعی کنید حتی اگر استادی از سر تکبر بر مطالب شما ایراد گرفت آن را قبول کنید، در غیر این صورت باید سراغ استاد دیگری رفته و این مراحل را از اول شروع کنید)

5. استاد شما را به خواندن مقالات بیشتر دعوت کرده و شما با کمال میل قبول می کنید.

6. اگر شما به عنوان مثال در مورد نگرش به یک موضوع که پرسشنامه ندارد، می خواهید پرسشنامه طرح کنید، باید مولفه های این موضوع را پیدا کرده و گویه های خود را بر اساس آن بنویسید( استاد خودش به خوبی شما را راهنمایی (شاید) خواهد کرد.

7. بعد از آنکه پرسشنامه و گویه هایش را تنظیم کردید این پرسشنامه باید به تایید چند تن از اساتید برسد.( این مرحله چندین برابر از مرحله اول سخت تر است. چون اگر آنجا با یک استاد سرو کار داشتید، اینجا با 5-6 استاد که همه مشغول تولید علم بوده و تمام وقتشان صرف تعالی علوم است، طرفید. پس اینجا هم دلسرد نشوید)

8.  پرسشنامه را روی 30 تا 40 فرد از نمونه مورد نظر اجرا کنید تا پایایی آن به دست آید (راحت ترین مرحل)

9.  حالا پرسش نامه خود را اجرا کنید.

10. شاید بعد از ارسال مقاله توسط استاد متوجه شوید که اسم شما بعنوان نویسنده ذکر نگردیده، پس شوکه نشوید و با امید کار دوم خود را آغاز کنید چون چیزهایی را در این مراحل یاد گرفته اید که کارتان بسیار راحت خواهد شد

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:36 ب.ظ 0 نظر
( تعداد کل: 7 )
   1      2   >>
صفحات