کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دستورالعمل تهیه و تنظیم مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

دستورالعمل تهیه و تنظیم مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

به منظور یکسان بودن ساختار مقالات، رعایت کلیه ضوابط ارائه شده الزامی می­باشد. پس از اطمینان از انطباق کامل ساختار مقاله با دستور العمل حاضر و نمونه پیوست، یک نسخه پرینت مقاله و یک کپی از فایل مقاله و همچنین فایل پایان­نامه به دو صورت doc و pdf بر روی یک  CDبه دفتر امور پایان­نامه­های کارشناسی ارشد در معاونت پژوهشی واحد ارائه شود. همچنین جهت تایید علمی مقاله، فرم مربوط از دانشکده دریافت و پس از امضاء توسط استاد راهنما، مدیر گروه مربوط و رئیس دانشکده به همراه مقاله تحویل گردد.

1- مقالات باید بر روی کاغذ سفید A4 به صورت یکرو چاپ شود. حداقل 4 صفحه و حداکثر 10 صفحه باشد.

2- متن مقاله در کلیه رشته­های تحصیلی به صورت فارسی به جز چکیده مقاله که به صورت فارسی و انگلیسی باشد.

3- تایپ مقاله با نرم افزار   Windows XPWord  صورت پذیرد. (طبق فونتهای ذکر شده در نمونه پیوست).

4- فاصله سطرها single space باشد.

5- حاشیه تمام صفحات از بالا 4 سانتی­متر، پایین 3 ، راست 3 و چپ 5/2 سانتی­متر.

6- در صفحه اول، عنوان مقاله از بالای صفحه 4 سانتی متر به صورت وسط­چین قرار گیرد، در سطر بعد سمت راست نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله و در سمت چپ همان خط نام و نام خانوادگی استاد راهنما (بدون درج عنوان نام و نام خانوادگی آنها) و در زیر نام نویسنده مقاله رشته تحصیلی و گرایش قرار گیرد و در سمت چپ همان خط عنوان (استاد راهنما) قرار گیرد. لازم به ذکر است تمامی متن مقاله دنباله هم قرار گیرد و تنها صفحه اول هدر نداشته باشد. (نمونة آن به پیوست می­باشد).

7- در تمامی صفحات خط ممتد و مشخصات ذکر شده درج شود به جز صفحه اول. به این ترتیب: در صفحات زوج سمت چپ عنوان     د.ا.ا- واحد تهران جنوب- سال تحصیلی   -        (سالی که مقاله تحویل داده می­شود) و در صفحات فرد سمت راست نام و نام­خانوادگی نویسنده مقاله (بدون درج عنوان نام و نام­خانوادگی).

8- در صفحات شماره صفحه درج نشود. در پشت صفحه با مداد نوشته شود.

9- فقط در صورت لزوم ﭘاورقی درج شود.

10- منحنی­ها و شکلها و جدولها همراه با عناوین در وسط صفحه قرار گیرند و به ترتیب شماره­گذاری شوند ‌عنوان (شکلها و منحنی­ها، پایین) و عنوان (جدولها بالا) قرار گیرند.

11- فرمولها باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره­گذاری شود. شماره فرمولها باید فارسی و در ابتدای سطر متن و داخل پرانتز قرار گیرند.

 

بخشهای تشکیل دهنده مقاله به ترتیب زیر است:

چکیده

 در این قسمت چکیده حداکثر در 10 سطر و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته می­شود.

 

واژه­های کلیدی

در این قسمت کلمات کلیدی و عناوین مورد نظر مؤثر در تنظیم مقاله به طور اختصار (حداکثر 6 کلمه) ذکر شود. این بخش بلافاصله پس از متن چکیده خواهد بود.

 

فهرست علائم 

علائم استفاده شده در مقاله در این قسمت به طور اختصار تعریف می­گردد. (ابتدا علائم انگلیسی به ترتیب الفبا و سپس علائم یونانی)

 

مقدمه

در این بخش از مقاله 1- تاریخچه علمی مطلب مورد مطالعه 2- ذکر منابع مراجعه که در داخل[ ]  قرار دارد و به ترتیب از [1] تا ... آورده می­شود 3- صورت مسئله مورد تحقیق در چند سطر ذکر می­شود.

 

عنوان اولیه 

در این قسمت کار اصلی به همراه معادلات و شکلها توضیح داده می­شود. برای عنوان اولیه شماره در نظر گرفته شود و برای عناوین فرعی زیر شماره لحاظ گردد.

 

عناوین فرعی

       عناوین فرعی و فرعی­تر (در صورت وجود) مطابق با شماره­بندی در نمونه پیوست باشد.

 

نتیجه­گیری 

     در این قسمت از مقاله نتیجه علمی مقاله و یا کار تحقیقاتی انجام شده ذکر می­گردد. ممکن است در این بخش به نتایج حاصل از منحنی­ها و یا جداول اشاره نمود.

 

مراجع

- منابع مراجعه در متن باید توسط شماره­هایی در داخل کروشه نشان داده شود. بدیهی است مشخصات کامل در بخش مراجع ذکر می­شود.

- ترتیب قرار گرفتن منابع مراجعه همانند ترتیب رجوع به آنها در متن مقاله می­باشد. (نه بر اساس حروف الفبا)

- به جز مراجع نامبرده شده در متن، مرجع دیگری در بخش مراجع نوشته نشود.

- برای اطلاع از جزئیات نوع و اندازه فونت یک مرجع فارسی یا انگلیسی، بر حسب آنکه مرجع مربوط به مقاله و یا کتاب باشد، و نیز ترتیب ارائه اجزاء یک مرجع، به نمونه پیوست مراجعه شود.


     عنوان مقاله   (میترا  16 پررنگ)

 

نام و نام خانوادگی (میترا 12 پررنگ)                                                                     دکتر (نام ونام خانوادگی)

کارشناس ارشد                               - (گرایش)                                                    استاد راهنما

 

                                     دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب     (میترا 12 ساده)

 

چکیده  (میترا 14  پر رنگ)

      چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده کیده چکیده چکیده چکیده چکیده  چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده  (میترا 10 ایتالیک پر رنگ)

 

Abstract   (Times New 14 Bold)

        Abstract  Abstract  Abstract  Abstract  Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract  Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract  Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract  Abstract  Abstract Abstract Abstract Abstract  Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract   (Times New 10 B I )

 

کلید واژه : (میترا 14 پر رنگ ) کلید واژه کلید واژه کلید واژه کلید واژه کلید واژه  (میترا 12 ساده)

 

 

فهرست علائم (میترا  14 پررنگ)

علائم                     تعریف                           علائم                       تعریف    (میترا  14 ساده)

                                          

                                                                                                              مقدمه (میترا 14 پر رنگ )

مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه  (میترا  14 ساده)

 


 

 

                                                                           (میترا 12 ساده)         د.ا.ا- واحد تهران جنوب- سال تحصیلی  89- 1388

 

1- عنوان اولیه (برگرفته از عنوان اصلی مقاله ) (میترا 14 پررنگ )

  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

 

1- 1- عنوان فرعی (میترا 12 پررنگ)

 متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متنمتن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن   (میترا 14  ساده)

 

1- 1 - 1- عنوان فرعی­تر (میترا 14 ساده)

    متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن   (میترا 14 ساده)

 

جدول 1 : (میترا 11 پر رنگ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن    (میترا 14 ساده)

 

 

 

شکل 1 : (میترا  11 پررنگ)

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله         (میترا 12 ساده )

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن      (میترا 14 ساده)

 

نتیجه­گیری (میترا 14 پررنگ)

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن  متن متن (میترا 14 ساده)

 

مراجع (میترا 14 پررنگ)

[1] W.J.Minkowycz,N.J.Roblach and D.M.France,Dynamic of inter gas bubbles in force convective systems, Int.J.Heat Mass transfer, Vol.24,1433-1441(1981)

[2] S.P.Timoshenko,Theovy of elastic stability,Mc Graw Hill,New York, (1985)         (Times New 10)

]3[ نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، "عنوان مقاله ''  نام کنفرانس، شماره مقاله در مجموعه مقالات، محل کنفرانس، سال برگزاری کنفرانس.       (میترا 12 ساده)

 

 

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 26 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 05:04 ب.ظ
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد