کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت- دکتر علی رضائیان (خلاصه کتاب)

سیستم های اطلاعاتی مدیریت- دکتر علی رضائیان (خلاصه کتاب)

  نام کتاب: سیستم های اطلاعاتی مدیریت(مدل سازی اطلاعات)- دکتر علی رضائیان

 نام مولف کتاب: دکتر علی رضائیان

سیر تحول سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه

ظهور سیستم اطلاعات مدیریت به اواخر دهه950 و رشد پردازش اطلاعات به بعد ازدهه 1960 بر می گردد.در حال حاضر پردازش اطلاعات به یک فعالیت عمده اجتماعی تبدیل شده است

                        

مدیریت اطلاعات و رایانه

مدیردر هر سازمان 5 منبع اصلی ذیل را مدیریت می کند:

1-کارکنان 2-مواد 3-ماشین آلات 4-پول 5-اطلاعات

                      

دلایل افزایش علاقه مدیران به مدیریت اطلاعات:

1-افزایش پیچیدگی فعالیتهای کسب وکار

2-بهبود توانمندیهای رایانه

1-افزایش پیچیدگی فعالیتهای کسب وکار:

کسب و کار هر روز  پیچیده تر وچارچوب زمانی برای اقدامهای مدیریتی کوتاهتر میشود

                        

2-بهبود توانمندیهای رایانه:

امروزه  توانمندیهای رایانه به نحو غیر قابل باوری افزایش یافته است.

                         

دانش مدیریت

امروزه واژه سواد برای تشریح دو نوع دانش مرتبط با

رایانه به کار می رود

سواد استفاده از رایانه

سواد به کارگیری اطلاعات در دستیابی به هدفها

                         

سواد استفاده از رایانه

این دانش شامل شناخت واژگان رایانه،شناسایی قوتهاوضعفهای رایانه،توان استفاده از رایانه و مانند آنهاست

                         

سواد استفاده از اطلاعات:

سواد اطلاعات با شناخت نحوه استفاده از اطلاعات در ارتباط می باشد.

                          

تکامل سیستم های مبتنی بر رایانه

تلاش های اولیه در به کارگیری رایانه بر پردازش داده ها  و تلاش های بعدی بر  اطلاعات و حمایت از تصمیم گیری متمرکز شده است

                 

تمرکز نخستین بر“داده“

سیستم پردازش الکترونیکی داده ها و سیستم اطلاعات حسابداری حاصل تمرکز نخستین بر داده ها می باشد

                  

تمرکز جدید بر اطلاعات

پس از سال 1964 و ابداع مدار تراشه سلیکان ، سیستم اطلاعات مدیریت برای تولید اطلاعات برای گروهی از مدیران به وجود آمد

                         

تمرکز بر سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

دانشمندان“سیستم پشتیبانی تصمیم گیری“ را طراحی کردند تا  اطلاعات مورد نیاز  برای حل یک مساله خاص  را تولید کنند

                          

تمرکز جاری بر ارتباطات

در سال 1964 تلاش برای خودکار نمودن فعالیت های اداری شروع و به کاربردهای متنوعی نظیر  کنفرانس های  تلفنی و ویدئوئی،نامه صوتی نامه الکترونیکی ،اداره مجازی و...منجر گردید

                          

تمرکز بالقوه بر مشاوره

در راستا ی استفاده از رایانه در حل مسائل مدیریتی،سیستم های هوش مصنوعی و از جمله سیستم های خبره به وجود آمد.

                         

مدلی از سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه

                          

سیستم اطلاعات مدیریت

این سیستم اطلاعات را جمع آوری وپردازش میکند و در نهایت به آن ساختار می بخشد و به هنگام نیاز این امکان را به مدیران میدهد تاآنها را بازیابی کنند

                          

دلایل توجیهی سیستم اطلاعات مدیریت

دلائل، اهداف ونتایج استفاده مورد انتظار از سیستم اطلاعات مدیریت باید از قبل تعیین و تعریف گردد تا استقرار آن هدفمند و دارای توجیه باشد.

                          

ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت

1-باید  اطلاعات دقیق را بموقع در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد

2-پاسخگوی کنکاش های مدیریت برای دستیابی به اطلاعات باشد

3-گزارش بر مبنای استثناء به مدیریت ارائه دهد.

4-توان ادغام درآینده را داشته باشد

5-مورد پذیرش کاربران مورد نظر باشد.

                          

دام هایی در طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

1-اطلاعات بیشتری باید به مدیران داده شود.

2-مدیر اطلاعاتی میخواهد که مورد نیازش است.

3-ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیر باعث بهبود تصمیم گیری او خواهد شد.

4-ارتباطات بیشتر به معنای عملکرد بهتر است.

5-مدیر نیازی به دانستن طرز کار سیستم اطلاعات مدیریت ندارد،بلکه تنها باید چگونگی استفاده از آن را بداند.   

                          

1-اطلاعات بیشتری باید به مدیران داده شود.

ارائه اطلاعات بیش از اندازه به مدیران،به معضلی برای آن ها تبدیل می شود.

                          

2-مدیر اطلاعاتی میخواهد که مورد نیازش است.

به دلیل عدم بهره مندی مدیران از الگوی تصمیم گیری وعدم درک درست آنها از تصمیمات و نیازهای تصمیماتی ،تقاضا برای تمامی اطلاعات احتمالا“موثر برتصمیم ، افزایش می یابد

                          

3-ارائه اطلاعات مورد نیاز به مدیر باعث بهبود تصمیم گیری او خواهد شد.

به دلیل آنکه مدیران علیرغم وجود الگوهای رسمی تصمیم گیری، اکثرا“به الهام،و بینش وتجربه و قضاوت شخصی تمایل دارند لذا بهره مندی ازاطلاعات مرتبط به بهبود تصمیمات آنها کمک نمی کند

                          

4-ارتباطات بیشتر به معنای عملکرد بهتر است.

اطلاعات بیشتر و به تبع آن ارتباطات بیشتر بین واحدها که به مدد سیستم اطلاعات مدیریت امکان پذیر می شود ،در برخی مواقع به دلیل ایجادتضاد و رقابت منجر به عملکرد بهتر نمی گردد.

                          

5-مدیر نیازی به دانستن طرز کار سیستم اطلاعات مدیریت ندارد،و تنها باید چگونگی استفاده از آن را بداند.

لازمه ارزیابی و کنترل کامل یک سیستم،آشنائی عمیق با طرز کار آن سیستم می باشد.   

                          

واژه ها و مفاهیم مهم:

داده                  اطلاعات ویژه              سیستم مبتنی بر دانش

اطلاعات             هوش مصنوعی          سیستم اطلاعات مدیریت

دانش             سیستم اطلاعاتی      سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

حکمت            سیستم خبره

                          

راهبرد سلول گرایی

سلول گرایی بیش از پردازش سریع اطلاعات و ارتباطات یا هر فناوری دیگر،موجب شتاب بیشترتغییرات میشود.

                          

                          

راهبرد سلول گرائی

سلول گرائی ،بیش ازپردازش سریع اطلاعات و ارتباطات ، موجب شتاب بیشتر تغییرات موجود در صنعت رایانه می شود

                          

راه حلی برای پیچیدگی روزافزون

سلول گرائی راه حلی مناسب برای اداره نمودن پیچیدگی های صنعت رایانه و فناوری اطلاعات می باشد.

                          

فراگرد“سلول گرایی“ و قواعد آشکار وپنهان آن 

طراحان با دسته بندی اطلاعات به قواعد آشکار طراحی وعوامل پنهان طراحی به سلول گرائی دست می یابند

                          

قواعد آشکار طراحی(اطلاعات آشکار): 

شامل :1- آرایش درونی2- تعامل ها و3- شاخص ها می باشد

                          

1- آرایش درونی

 آرایش درونی ،به طور دقیق مشخص می کند چه سلولهایی جزو سیستم خواهند بود وکارکردهریک ازآنها چیست؟

                          

2-تعاملها

تعامل ها، تفصیل چگونگی تعامل سلولها را،از جمله این که چگونه باهم هماهنگ یا به هم وصل خواهند شدوارتباط برقرار خواهد کرد،شرح می دهد

                          

3-شاخصها

شاخص ها ،برای آزمایش انطباق هر سلول باقواعد طراحی و برای سنجش عملکرد یک سلول در برابرسلولهای دیگر به کار میروند

                          

قواعد پنهان طراحی(اطلاعات پنهان) :

عوامل پنهان طراحی،تصمیماتی هستند که بر طراحی فراتر سلول محلی اثر ندارند.

                          

سلول گرایی در خارج از صنعت رایانه

سلول گرائی محدود به صنعت رایانه نبوده و کاربردها و مزایای آن در صنایع مختلف در حال آشکار شدن می باشد

                          

تداوم حیات در محیط پویا

سلول گرائی علاوه بر تسریع در شتاب تغییر و رشد نوآوری، باعث واکنش سریع در برابر اقدامات رقبا و استمرار بخشیدن به حیات شرکتها شده است. 

                          

رهبری در عصر معرفت

کسب دانش مورد نیاز سازمان و کارکنان و دانش پشتوانه محصولات، دغدغه اصلی مدیران سازمان ها در عصر معرفت و عصر سلول گرائی می باشد.

                          

واژه ها و مفاهیم مهم

سلول                قواعد پنهان                 شاهراه اطلاعاتی

سلول گرایی        آرایش درونی              سال شبکه اطلاعاتی

رایانه              تعاملها                         فن جعبه سیاه

قواعد آشکار          استانداردها

                          

                          

عناصر سیستم اطلاعاتی

                          

افراد ،رویه ها ،داده

افراد:طراحان سیستم،راهبران سیستم و کاربران سیستم می باشد

رویه ها: دستور العمل هایی هنجار یافته است که افراد بطور منظم دنبال میکنند

داده : داده هاعنصر مرکزی سیستم اطلاعاتی می باشد

                          

طبقه بندی اطلاعات

کوچکترین ذره اطلاعاتی را ”بیت“میگویند،از ترکیب چند بیت “بایت“ و از ترکیب بایت های اطلاعاتی ”داده“ شکل میگیرد.از قرار دادن داده ها در یک متن معنی دار،اطلاعات به دست میاید

                          

چرخه حیات ”داده“

چرخه حیات ”داده“ با تولید یا ضبط داده شروع شده و پر دازش های زیر بر روی آن انجام می شود:

ذخیره سازی یا محو

انتقال

بازیابی

تولید مجدد

ارزیابی

طبقه بندی

تحلیل

حسن استفاده

ترکیب

به کار گیری

محو

                          

1- ذخیره سازی:

در این مرحله داده ها بر روی سند یا در پایگاه اطلاعاتی ذخیره میشود

                          

2- انتقال:

داده ها به طور مکرر از فراگردی به فراگرد دیگری منتقل میشود

                          

3- بازیابی:

بازیابی داده از سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی به سهولت صورت میپذیرد

                          

4- تولید مجدد:

داده ها  باید را باید سازماندهی مجدد کرد تا قابل استفاده باشند

                          

5- ارزیابی:

داده ها باید ارزیابی شوند تا معین شود که به پردازش بیشتر نیاز دارد یا نه؟

                          

6-دسته بندی:

داده ها چون به طور تصادفی جمع اوری میشوند، لذا برای استفاده باید دسته بندی شوند.

                          

7-تحلیل:

داده ها را میتوان با شناسایی زمینه های مورد استفاده تحلیل کرد.

                          

8- حسن استفاده:

شکل داده ها را می توان به کمک جمع و تفریق ویا فرمول های ریاضی  تغییر داد.

                          

9-ترکیب:

تلفیق دادهای متعدد اغلب ایجاب میکند آنها رادریک مجموعه کامل یا گزارش کامل  سازمان دهی کنیم.

                          

10-به کار گیری:

داده ها وقتی به شکل معنی دار در می آیند تبدیل به اطلاعات و پس از مصرف به صورت ”داده“در می آیند،لذا در مورد نوع ذخیره سازی آن ها باید تصمیم گیری شود

                          

11-محو:

داده ها را پس از ارزیابی میتوان محو کرد.

                          

مقایسه داده و اطلاعات

داده عبارت از واقعیتهای شکل نیافته و بدون ساختار می باشد.اطلاعات مرکب از داده هایی است که شکل و ساختار دارد.

                          

مدیریت ”داده“

مواردی نظیر کپی داده ها،توزیع آن ها ،ناسازگاری های مابین

داده ها  و اعمال خط مشی های مربوط به استفاده از داده و حفظ محرمانه بودن آنها از جمله مواردی است که نیاز به مدیریت دارد.

                          

انواع داده:

1-داده های ورودی

2-داده های ذخیره شونده

3-داده های خروجی

                          

1-داده های ورودی:

داده هائی که به وسیله سخت افزار دریافت میشود

                          

2-داده های ذخیره شونده:

داده هائی است که بر روی سخت افزار ذخیره شده اند

                          

3-داده های خروجی:

 داده هایی است که از پردازش داده های ورودی به وسیله سخت افزار تولید شده است

                          

نرم افزار

عبارت از دستور العمل هایی برای سخت افزار است. نرم افزار به رایانه دیکته میکند چه اقداماتی را صورت دهد

                          

1-نرم افزارسیستم:

اجرای وظایف اساسی سخت افزار را کنترل می کند یا خدمات عام ارائه می کند.

                          

2- نرم افزار کاربردی:

نرم افزار کاربردی کارهای ویژه ای نظیر کنترل موجودی ،حسابداری دفتر کل و تحلیل های آماری انجام میدهد

                          

3- نرم افزاربهره وری:

نرم افزاربهره وری شامل نرم افزار صفحه گستر، نرم افزار واژه پردازی و سیستمهای مدیریت پایگاه اطلاعاتی می باشد

                          

سخت افزار

سخت افزار ها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها عبارتند از:

ریز پردازنده

رایانه متوسط

رایانه بزرگ

چاپگر

صفحه مشابه سازی

صفخه نمودارها

محل ورود دیسک

محل ورود نوار

مودم

کنکاشگر

دیسک

نوار

                          

اطلاعات مورد نیاز تحلیل گر در مورد سخت افزار

هر تحلیل گر سیستم  باید5 چیز را در مورد سخت افزارمورد توجه قرار دهد:

1)تسهیلات

 2)رایانه

 3)انباره خارجی

 4)ابزارهای ورودی اطلاعات

 5)ابزارهای خروجی

                          

تسهیلات:

محل سخت افزار باید به گونه ای برنامه ریزی شود که استفاده از رایانه موجب پیچیده تر شدن رویه های عادی انجام کار نشود

                          

خلاصه عناصر تشکیل دهنده سیستم

در طراحی سیستم اطلاعاتی  هر 5 عنصر تشکیل دهنده یک سیستم از اهمیت یکسانی برخوردارند.

                          

مدل “چهار مرحله ای“ایجاد سیستم (مدل چرخه حیات)

این مدل ،مدت زمان ایجاد سیستم را به 2 مرحله ایجاد و تولید تفکیک میکند. در مرحله اول سیستم اطلاعاتی ایجاد ،ود رمرحله دوم ، به صورت بخشی از فراگرد جاری کسب و کار در می آید.

                          

مراحل ایجاد مدل چهار مرحله ای(مدل چرخه حیات)

 1)تعیین خواسته ها

 2)ارزیابی گزینه ها

  3) مختصات طراحی

  4)استقرار

                          

1- مرحله تعیین خواسته ها

خواسته ماازسیستم بیانگر فرصتی است که سیستم فراهم میکند. فرصت می تواند ارائه خدمت،بهبود رویه ها یا حل یک مساله باشد.برای تعیین خواسته ها ،تعریف مرزسیستم ضروری می باشد

                          

مراحل تعریف مرز سیستم

1) شناسایی هدفهای سیستم

 2)شناسایی محدودیتها

                         

1-هدفهای سیستم

نتایج مورد انتظاری است که با ایجاد سیستم تحقق میابد.برای هدایت فراگرد باید هدفها به طور روشن بیان شوند

                          

2- محدودیتهای ایجاد سیستم

محدودیت ها به کمیابی منابع در دسترس برای ایجاد سیستم برمیگردد. 

                         

بررسی خواسته ها

خواسته ها ،ویژگیهای ضروری عناصر تشکیل دهنده سیستم برای کسب هدفهای سازمانی در درون محدودیتها هستند. 

                         

برخی ازخواسته های کارکردی

1)کاربر بتواند به سواق حساب مشتری دسترسی داشته باشد

 2)در پایان هر روز ،خلاصه گزارش تهیه شود

3)ارائه سفارش خرید پس از رسیدن سطح موجودی به کمتر از میزان معین .

                          

2- مرحله ارزیابی

در این مرحله گزینه ها برای هر یک از عناصر تشکیل دهنده سیستم شناسایی و ارزیابی میشود و بهترین انتخاب میشود

                          

1-2)شناسایی گزینه ها

باید طیفی از گزینه ها که خواسته ها را براورده میسازد ایجاد شود.ایجاد گزینه ها یک فراگرد تکراری است

                          

2-2)ارزیابی گزینه ها

گام بعدی مقایسه آنها برای انتخاب مناسبترین گزینه است

                          

3- مرحله تعیین مختصات طراحی

در این مرحله،طراح باید برای هر یک از 5 عامل تشکیل دهنده سیستم اطلاعاتی مختصات مورد نظر را طراحی کند.

                          

4- مرحله استقرار

استقرار شامل سه مرحله است.

1)ساختن سیستم  2)آزمون  3)نصب آن

                          

1-4)ساختن سیستم

در این مرحله،طراح باید عناصر تشکیل دهنده سیستم را مطابق مختصات طراحی بسازد و یا خریداری نموده و با یکدیگر تلفیق کند

                          

2-4)آزمون 

هدف از آزمون سیستم حصول اطمینان از کارکرد عناصر تشکیل دهنده سیستم به گونه ای پیش بینی شده است

                          

3-4)نصب

برای نصب سیستم از رهیافت مرحله ای استفاده می شود. یعنی عناصر سیستم یکی یکی نصب می شود تا صحت عملکرد آنها مشخص باشد.

                          

انتقال(قطع و نصب)

اگر نصب درست انجام شده  باشد انتقال از سیستم قدیم به سیستم جدید خود به خود حاصل میشود 

                          

واژه ها و مفاهیم مهم

فرد         ذخیره سازی          بیت             کاربر

رویه        بازیابی              بایت              کاربر نهایی

داده          پالایش            اطلاعات           اطلاعات ویژه

نرم افزار     مرز               دانش              اطلاعات آشکار

سخت افزار    خواسته         بینش              اطلاعات پنهان

دانش ضمنی                   دانش آشکار          راهبر

                          

                          

ساختارمفهومی اطلاعات

طراحی ساختارمفهومی  برای اطلاعات،یکی از مراحل ضروری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز کاربران سیستم می باشد.

                          

عوامل لازم برای تشریح اطلاعات با استفاده ازمدل مفهومی

1-مجموعه ای از ساخته ها برای تعریف اطلاعات

2-قواعدی برای هماهنگ کردن نحوه ترسیم ساخته ها،برای

 شکل دهی به مدل ؛

3-روشی برای ساختن مدل مفهومی اطلاعات

                          

ساخته های 6 گانه مدل مفهومی اطلاعات

موجودیت

ویژگی

رابطه

نشانگر

وابستگی

نقش

                          

 اقدامات لازم در رابطه با هر کدام از ساخته های 6 گانه

1-معرفی علامت برای نمایش هر ساخته معین

2- تعریف هر ساخته معین

3-به تصویر کشیدن ساخته ها

4-تعریف قواعد به کارگیری ساخته ها

                          

1- موجودیت

موجودیت هر نوع چیزی است که اطلاعاتی را درباره آن گردآوری می کنند.در طراحی ساختار مفهومی اطلاعات،هر مستطیل نشانه یک موجودیت است

                          

 قواعد ساختن موجودیت ها

1- نام هر موجودیت را فقط یک بار میتوان در یک مدل اطلاعات

به کار برد.

2-به هر موجودیت باید یک نشان گر منحصر به فرد اختصاص داده شود

3-هیچ مصداقی ازموجودیت ها دریک مدل اطلاعات ارائه نمی شود

                          

2- ویژگی

هر ویژگی به یک واقعیت یا یک ارزش درباره هر موجودیت اشاره دارد.

                          

اطلاعات قابل ارائه در مورد هر ویژگی

1-معنی آن ویژگی برای کاربران

2-خصوصیات فنی هرویژگی

                          

3- رابطه

هر رابطه بیانگر وجود نوعی ارتباط یا تعامل میان موجودیت ها می باشد.

                          

قواعد ترسیم روابط:

1-همه رابطه ها باید نامگذاری شوند

2-حتی المقدور،خط یک رابطه نباید سایر خطوط را قطع کند

3-برای هر رابطه باید حداقل و حداکثر مقدار را معین کرد

4-هر رابطه باید بخشی از یک مسیر واحد باشد که میان دو موجودیت وجود دارد

                          

4- نشانگر

نشانگر مشتمل بر یک یامجموعه ای از ویژگیهاست که ارزش منحصر به فردی برای هرمصداق از موجودیت در نظر میگیرد.

                          

قواعد ساختن نشانگر:

1-نام هر نشانگر را فقط یک بار به کار برد

2-هر نشانگر باید همواره همراه یک موجودیت باشد

3-هیچ ارزشی به یک نشانگر منسوب نمیشود

4-یک نشانگر به هرمصداق از یک موجودیت،ارزش منحصر به فردی نسبت میدهد 

                          

1-5) وابستگی حیاتی

وابستگی حیاتی مبین موجودیت هائی است که  حیاتشان وابسته به موجودیت دیگر بوده وبخشی از نشانگرخود را نیز از موجودیت  دیگر اخذ می کنند.

                          

2-5)وابستگی نشانگر

 وابستگی نشانگر،هنگامی به وجود میآید که نتوانیم مصادیق یک موجودیت را به طور منسجم،با عطف به ارزش های ویژگی هایش مشخص کنیم

                          

6- نقش

نقش بر همراهی موجودیتهای مشابه دلالت دارد

                          

قواعد نمایش نقش :

1- هر نقش باید یک تبیین کننده نقش و یک نشانگر داشته باشد و حداقل و حداکثر مقدار رابطه آن مشخص باشد.

2-هرنقش یک موجودیت،باید حداقل دارای یک ویژگی یا رابطه متمایز باسایر نقش های آن موجودیت باشد

                          

علایم بدیل(جایگزین)برای مدل سازی اطلاعات

شیوه“رابطه:موجودیت “ یکی از علائم رمزی بدیل برای مدل سازی اطلاعات می باشد.

                          

تفاوت نمودار“رابطه:موجودیت “ با دیگر نمودار های مفهومی:

1- در نمودار“رابطه:موجودیت“ ویژگیها با یک خط ،و نشانگر ها با یک نقطه مشخص میشود

2-در نمودار ”رابطه:موجودیت“برای نشان دادن رابطه از لوزی استفاده میشود

3-  در نمودار“رابطه:موجودیت“بر روی خط رابطه حداکثر مقدار یک رابطه مشخص می شود.

4- در نمودار“رابطه:موجودیت“از لوزی، هم برای بیان رابطه وهم برای موجودیت تقاطعی استفاده میشود

5- در نمودار“رابطه:موجودیت“از علامت“مستطیلهای متداخل“ویک پیکان برای نمایش وابستگی حیاتی استفاده میشود

                          

تعیین اعتبار مدلهای اطلاعات با استفاده از نمودار جریان اطلاعات:

برای تعیین اعتبارموجودیت ها،رابطه ها و ویژگی های مدل مفهومی اطلاعات از نمودار جریان اطلاعات استفاده می شود.

 

                          

ساختن مدل مفهومی اطلاعات

برای ساختن مدل مفهومی اطلاعات می توان از روش بالا به پائین استفاده نمود.

                          

مراحل ساختن مدل مفهومی اطلاعات

1- ساختن  یک مدل مفهومی اطلاعات سطح بالا

2- ساختن مدل مفهومی اطلاعات برای هر خرده سیستم

3-تلفیق مدل های مفهومی اطلاعات خرده سیستم ها در مدل مفهومی اطلاعات سیستم

                          

واژه ها و مفاهیم مهم

مدل       موجودیت           نشانگر              وابستگی نشانگر

داده       ویژگی                   نقش                      فن

مفهوم      رابطه                موجودیت تقاطعی        تشریح

ساخته       مقدار رابطه       وابستگی حیاتی           تحلیل

                          

                          

درآمدی بر طراحی پایگاه داده ای(اطلاعاتی)

طراحی پایگاه داده ای فراگردی است که شامل سه مرحله زیر است:

مدل سازی مفهومی اطلاعات

طراحی منطقی پایگاه اطلاعاتی

طراحی فیزیکی پایگاه اطلاعاتی

 

                          

موارد قابل توجه در طراحی مدل منطقی و فیزیکی  پایگاه اطلاعاتی

1-انعطاف پایگاه اطلاعاتی با توجه به  تغییرات آتی در آن

2-تدابیر کنترلی برای حفاظت از انسجام داده ها

3-کارآیی سیستم بهنگام سازی و بازیابی داده ها

4-کارآیی چگونگی استفاده از ظرفیتهای ابزارهای ذخیره سازی خارجی

                          

گام های لازم برای طراحی پایگاه اطلاعاتی

تحلیل گران ،اطلاعات مدل مفهومی را تهیه می کنند

تحلیلگر سیستم،فهرست گزارش ها و صفحات را فراهم می کند

تحلیلگراطلاعات به طراحی ساختار منطقی اطلاعات کمک می کند

مدیر پایگاه اطلاعاتی ساختار منطقی اطلاعات را طراحی می کند

تحلیل گر پایگاه اطلاعاتی شمای پایگاه اطلاعاتی را طراحی می کند

                          

”ساخته ”های طراحی منطقی پایگاه اطلاعاتی

”ساخته ”های طراحی ،ساختار منطقی و فیزیکی اطلاعات یک پایگاه اطلاعاتی را تشریح می کند.

                          

اقدامات مرتبط با هر کدام از ”ساخته های“ طراحی منطقی پایگاه اطلاعاتی

1-معرفی نشانه ای برای نمایش ”ساخته“در مدل

2-تعریف ”ساخته“

3-ترسیم ”ساخته“

4-تشریح تصمیماتی که برای تبدیل مدل مفهومی اطلاعات به ساختار منطقی پایگاه اطلاعاتی باید گرفته شود

                          

عنصر اطلاعات (داده)

هر عنصر اطلاعات نشان دهنده کوچکترین واحد اطلاعات برای تعریف داده است.

                          

عناصر اطلاعات (داده)

عناصر اطلاعات مبین فضای اختصاص یافته به یک عنصر اطلاعات است.

                          

تصمیمات هر طراح در باره طراحی عناصر اطلاعات:

1-آیا ویژگی استخراجی را به عنوان یک قلم ”داده“ذخیره کند یا حاصل آن را محاسبه کرده و نتیجه را ذخیره نماید؟

2-آیا فضای مورد نیاز یک ویژگی را فشرده کند یا خیر؟

                          

سابقه:

هر خانه دارای نام مبین یک سابقه می باشد

                          

تلفیق:

ترکیبی از ویژگیهای موجودیت های گوناگون است که برای طراحی یک سابقه به کار می رود

                          

تفکیک:

ویژگیهای موجودیت یا رابطه مدل مفهومی به چند سابقه در مدل تقسیم میشود

                          

نسخه برداری:

تمام ویژگی های یک موجودیت یا موجودیت تقاطعی مدل مفهومی، عینا در سابقه آورده میشود

                          

کلید

هر عنصر اطلاعاتی درون سابقه که زیر آن خط کشیده شده،بیانگر یک کلید است.هر کلید منحصرا یک نمونه از سابقه را مشخص میکند

                          

رابطه

ارتباط میان سابقه ها را برقرار میکند.

                          

طرق طراحی روابط میان سابقه ها:

روابط میان سابقه ها به 4 طریق طراحی میشود:

1)کلید خارجی 2)تلفیق  3)سابقه جداگانه   4)نشان دهنده

                          

نمایش رابطه با استفاده از کلید خارجی

کلید هر سابقه در مدل منطقی را به عنوان یک عنصر اطلاعاتی در یک سابقه دیگر میتوان مورد استفاده قرار داد.در این صورت به عنصر اطلاعاتی مذکور کلید خارجی گفته میشود

                          

نمایش رابطه با استفاده از تلفیق

دوسابقه را میتوان با هم تلفیق کرد. سابقه تلفیقی جدید میتواند دارای یک گروه تکراری وابسته به حداکثر مقدار رابطه میان سابقه ها باشد

                          

نمایش رابطه با استفاده از ” سابقه“ جداگانه

برای نمایش رابطه میان دو سابقه میتوان از یک سابقه جداگانه استفاده کردکه شامل کلیدهای هر دو سابقه باشد 

                          

نمایش رابطه با استفاده از نشان دهنده

برای نمایش رابطه میان دو سابقه میتوان از نشان دهنده استفاده کرد.یکنشان دهنده شبیه فهرست مندرجات است

                          

ابزارهای ذخیره سازی  خارجی داده ها

ابزارذخیره سازی  خارجی، مکان های دارای ”نشانی”را برای ذخیره داده ها فراهم می نماید

                          

انواع ابزارهای ذخیره سازی  خارجی داده ها

1- دیسک

2-دیسکت

                          

اقدامات لازم برای نوشتن و خواندن داده ها بر روی ابزار دیسک: 1-دسته ای که عمل خواندن و نوشتن را انجام میدهد بر روی مسیرهایی که نشانی داده ها را در بر دارد قرار داده شود

2-چرخش دیسک برای قرارگرفتن  نشانی داده های ذخیره شده بر روی آن

3-انتقال داده ها بر روی دیسک به حافظه اصلی رایانه

                          

ساخته های سه گانه ساختار فیزیکی داده ها

1-سابقه فیزیکی

2-سازمان پرونده

3- فهرست ها

                          

اقدامات مرتبط با هریک از ساخته های مدل  فیزیکی اطلاعات:

1-تعریف ساخته

2- نمایش ساخته

3- توصیف تصمیمات

                          

سابقه فیزیکی

داده هایی که بر روی نشانی دیسک قرار دارند و برای دستیابی به آنها به حافظه اصلی رایانه انتقال میابد سابقه فیزیکی میگویند

                          

سازمان پرونده

مجموعه ای است نامگذاری شده از مصادیق سابقه،که بر روی دیسک ذخیره شده است. هر شرح پرونده از نام سابقه،کلید و نوع سازماندهی پرونده تشکیل شده است

                          

عناصر تشکیل دهنده هر شرح پرونده

1-نام سابقه

2-کلید

3-نوع سازماندهی پرونده

                          

سازمان پرونده

سازمان پرونده به طرح جا و مکان فیزیکی پرونده مربوط می باشد

                          

سازمان پرونده ترتیبی

در سازماندهی پرونده به طور ترتیبی،سابقه های فیزیکی  در کنار یکدیگر وبه ترتیب زمان اضافه شدن بر روی دیسک قرارمی گیرند.

                          

سازمان پرونده به طور دسترسی مستقیم

در سازمان پرونده به طور دسترسی مستقیم ،سابقه های فیزیکی مطابق ارزش عددی عناصر داده ای کلید، قرار می گیرند.

                          

سازمان پرونده فهرست شده

درسازمان پرونده فهرست شده،سابقه های فیزیکی به صورتهای مختلف ذخیره شده و با استفاده ازیک فهرست میتوان جای هر سابقه را مشخص کرد

                          

فهرست دوم (فرعی)

فهرست دوم ،سابقه های فیزیکی بر روی دیسک را از طریق ارزش عددی عنصر داده ای که کلید اصلی به شمار نمیاید ،معین می کند. فهرست دوم برای سرعت بخشیدن به اطلاعات به کار میرود

                          

هدف از به کار گیری فهرست دوم

فهرست دوم برای سرعت بخشیدن به اطلاعات به کار میرود

                          

انواع فهرست دوم( فرعی)

1)فهرست تبدیل شده 

2)فهرست به هم پیوسته

                          

1)فهرست تبدیل شده:

ارجاع ضربدری میان عناصر داده ای فهرست شده و ارزش عددی کلید اصلی سابقه را فراهم می آورد.

                          

2)فهرست به هم پیوسته

فهرست به هم پیوسته،شماره های مربوط به یک سابقه را به کار میبرد تا ارتباط با ارزشهای عددی عنصر اطلاعاتی فهرست شده را ارائه دهد

                          

سیستمهای مدیریت پایگاه اطلاعاتی

یک سیستم نرم افزاری است که ساختارهای منطقی و فیزیکی داده را مستقل از برنامه هایی که از آن داده ها استفاده می کند،نگهداری و کنترل مینماید

                          

سه طبقه از سیستمهای مدیریت پایگاه اطلاعاتی

1-سلسله مراتبی

2- شبکه ای

3- رابطه ای

                          

1-سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی سلسله مراتبی

در این سیستم ،سابقه ها به دو دسته سابقه های کلان(مادر) و سابقه های خرد دسته بندی میشوند.

                          

2- سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی شبکه ای

در این نوع سیستم ،سابقه ها را به هر طریقی میتوان با هم مرتبط ساخت.

                          

3-سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی رابطه ای

در این نوع سیستم،سابقه هارابا استفاده از عناصر داده ای مشترک،و همچنین با استفاده ازسابقه های مجزا یا تلفیق باید به یکدیگر مرتبط ساخت. 

                          

روابط یا جداول:

 دریک سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی رابطه ای،سابقه هارا روابط یا جداول می نامند.

                          

عادی سازی

عادی سازی فنی است برای به حداقل رساندن تکرار از طریق ساختار دهی به عناصر داده ای درون سابقه ها به گونه ای که عناصر داده ای فقط یک بار نمایش داده شوند

                          

مزیت ساختار داده عادی سازی شده

 مزیت این نوع ساختار،ایجادانعطاف در پایگاه اطلاعاتی است

                          

واژه ها و مفاهیم مهم

سلسه مراتبی، کارآیی ،پرونده،شبکه ای،بهنگام کردن ، فهرست ، رابطه ای  ، بازیابی، رابطه، پایگاه اطلاعات ، عنصر اطلاعات ، تلفیق ، مدل منطقی اطلاعات ، کلید ، تفکیک ، مدل فیزیکی اطلاعات ، سابقه ، نسخه برداری ، رهیافت داده گرا ، سازمان پرونده ، کلید خارجی ،شمای پایگاه اطلاعاتی ، فهرست دوم، شرح پرونده، زبان توصیف داده، انباره، انسجام، سیستم مدیریت پایگاه اطاعاتی، انعطاف

                          

                          

نمودار ساخت و زبان تعریف برنامه

برای طراحی برنامه نظام یافته از نمودار ساخت و زبان تعریف برنامه استفاده می شود. 

                          

زبان تعریف برنامه

زبان تعریف برنامه  معرف فرایند هر سلول است.

                          

نمودار ساخت

نمودار ساخت ،حاوی فهرستی از رئوس مطالب برنامه می باشد.

                          

فرهنگ“داده ها“

فرهنگ“داده ها“،عبارت است از توصیف مکتوب داده هایی که در پایگاه اطلاعاتی موجود است.

                          

فنون طراحی برنامه نظام یافته

درطراحی برنامه نظام یافته طراح ، ابتدا نمودار ساخت را ترسیم نموده و سپس با هدف حفظ سادگی در طراحی،آن را ارزیابی و پالایش میکند

                          

مزیت فنون طراحی برنامه نظام یافته

حسن فنون طراحی برنامه نظام یافته در این است که بدون درگیری در جزئیات امکان طراحی برنامه را فراهم می آورد. 

                          

نمودار ساخت

مبین تعریف ترسیمی برنامه است که سلولهای برنامه، سلسله مراتب و سازمان ارتباطی سلولها، و اطلاعات در حال تبادل میان آنها را نمایش میدهد

                          

علائم مورد استفاده درنمودار ساخت

1- سلول

2- اتصال سلول ها

3-جریان اطلاعات

                          

1- سلول

هر سلول مشتمل بر مجموعه ای از جملات و دستورالعملهایی است برای انجام یک وظیفه در برنامه ،اجرا میشود

.شامل:

وظیفه،ورودی،خروجی،نحوه پردازش ،اطلاعات درونی

                          

موارد مرتبط با تشریح کامل یک سلول

وظیفه

ورودی

خروجی

نحوه پردازش

اطلاعات درونی

                          

قانون مرتبط با هدف ساده سازی در طراحی برنامه

”هر سلول برنامه باید فقط یک ورودی و یک خروجی داشته باشد.

                          

اتصال سلول ها

سلولهای برنامه از هم مجزا نیستند و باید با هم مرتبط باشند تا بتوانند وظیفه کلی برنامه را به انجام رسانند. 

                          

جریان اطلاعات

2 نوع اطلاعات میان سلولها مبادله میشود :

1- اطلاعات کنترلی

2-اطلاعات خام

                          

مکمل ها:

مکمل ها ،مجموعه علایمی است که برای نشان دادن بازخور، تصمیمات، پرونده های پایگاه اطلاعاتی و صفحه به کار میروند

                          

زبان تعریف برنامه

برای تشریح دقیق ساختار مکانیکی و اطلاعات داخلی یک سلول به کار میرود؛یعنی جملات پردازش یک سلول را مشخص میکند.

ترکیب 3 ساخته اصلی زبان تعریف رنامه ،عبارت است از:

توالی،حلقه بازخور،تصمیم

                          

3 ساخته اصلی زبان تعریف برنامه

 توالی

حلقه بازخور

تصمیم

                          

روش تهیه نمودار ساخت

با استفاده از فنون طراحی نظام یافته،برنامه هایی تهیه میشود که نگهدای آنها آسان است،لذا باید نمودار جریان اطلاعات را به نمودار ساخت برنامه تبدیل نمود

                          

فنون تبدیل نمودار جریان اطلاعات به نمودار ساخت برنامه

1-فن تجزیه و تحلیل تبدیل

2-فن تجزیه و تحلیل دادوستد

                          

1-تجزیه و تحلیل تبدیل

فراگردهای ترتیبی،معمولا جریانهای اطلاعات را به همان گونه به نمودار ساخت تبدیل میکنند که خطوط تولیدو مواد اولیه را به محصول تبدیل میکنند.

                          

1- هدف فن تجزیه و تحلیل تبدیل

هدف فن تجزیه و تحلیل تبدیل، ایجاد یک نمودار ساخت با نظم سلسله مراتبی می باشد

                          

تجزیه و تحلیل دادوستد

فن تجزیه و تحلیل داد و ستد،برای تهیه نمودار ساخت از روی فراگرد های دارای ساختار علی به کار می رود.

هدف:شناسایی فراگرد تعیین کننده مسیر جریان اطلاعات ورودی است

                          

هدف تجزیه و تحلیل دادوستد

هدف تجزیه و تحلیل دادوستد ،شناسایی فراگرد تعیین کننده مسیر جریان اطلاعات ورودی است

                          

نحوه افزودن پایگاه اطلاعاتی به نمودارساخت:

از آن جا که نمودار جریان اطلاعات فاقد اطلاعات تفصیلی در مورد تعامل های پایگاه اطلاعاتی و سطح تماس کاربران است،این اطلاعات، به نمودار ساخت اضافه می شوند.

                          

مختصات تعامل به نمودارساخت:

مختصات پایگاه اطلاعاتی نکاتی را درباره کلیدهای دسترسی به پرونده ارائه میدهد،و مختصات سطح تماس کاربر،و نیز اطلاعاتی را در باره خطاها و نحوه کنترل پردازش فراهم می آورد

                          

مشخص کردن سلول ها با استفاده از ”زبان تعریف برنامه“

پس از به روز شدن نمودار ساخت،فرایند پردازش هر سلول به کمک زبان تعریف برنامه مشخص می شود.

                          

روش های پالایش نمودارساخت

 نمودارساخت ،با استفاده از رهنمودهای حاصل از زوجی کردن و انسجام پالایش می شود.

                          

واژه ها و مفاهیم مهم

طراحی برنامه نظام یافته،صفحه نمایش،فراگرد ترتیبی،نمودار ساخت،مکملهای نمودار ساخت،فراگردهای موردی،زبان تعریف برنامه،حلقه ازخور،مرکز داد وستد،فرهنگ اطلاعات،ساختار مکانیکی سلول،مرکز تبدیل، جریان اطلاعات، تجزیه و تحلیل تبدیل، صفحه تعامل کاربر، جریان کنترلی، تجزیه و تحلیل دادوستد،تکمیل تدریجی،سلول،فراخوانی سلول،اتصال سلولها،بیانیه سلول

                          

                          

مقدمه

کلیه فنون نظام یافته،به منظور کمک به ساده سازی طراحی برنامه، رهنمودهایی را برای کاهش زوجی بودن،افزایش انسجام،ارائه میکند

                          

زوجی بودن

زوجی بودن، مبین سلول هائی است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. وبا هم زوجی هستند. هدف:پالایش نمودار ساخت، طراحی سلولهایی مستقل است که ارتباط کمی با یکدیگر داشته باشند

                          

هدف از پالایش نمودار ساخت:

هدف از پالایش نمودار ساخت، طراحی سلول هایی مستقل است که ارتباط کمی با یکدیگر داشته باشند

                          

انواع روابط زوجی

                          

1-رابطه زوجی اطلاعاتی

هرگاه هر سلول فقط عامل اطلاعاتی منفرد را به سلول دیگر بدهد،دو سلول مذکور از نظر اطلاعاتی، زوجی محسوب میشود.

                          

 ساختار اطلاعاتی

ساختار اطلاعاتی عبارت از مجموعه اجزای اطلاعاتی یا ساختارهای اطلاعاتی دیگر برای هدفی معین گرد آوری شده اند

                          

2- زوجی مهر شده

اگر یک ساختار اطلاعاتی حاوی اجزای اطلاعاتی غیر ضروری،توسط یک سلول به سلولی دیگر منتقل شود،به آن دو سلول ”زوجی مهرشده“گفته می شود.

                          

1-2) عیب رابطه زوجی مهر شده

”زوجی مهرشده“بر پیچیدگی سلول ها و اتصالات سلولی بدون اینکه ضرورتی داشته باشد ،می افزاید

                          

3- زوجی کنترلی

اگریک سلول بتواند فراگرد داخلی یک سلول دیگر را با استفاده از اطلاعات کنترلی ،کنترل کند، به آن دو سلول ”زوجی کنترلی“ میگویند. معمولا ایجاد هر نوع تغییر در سلول فراخوانده شده،به تغییر در سلول فرا خوان می انجامد

                          

1-3)ویژگی زوجی کنترلی

معمولا زوجی کنترلی باعث تا  ایجاد هر نوع تغییر در سلول فراخوانده شده،به تغییر در سلول فرا خوان بیانجامد

                          

4-زوجی معمولی

سلولهایی که با استفاده از جریانهای اطلاعاتی و کنترلی تعریف شده در ”ناحیه اطلاعاتی کلی“با یکدیگر ارتباط دارند،زوجی معمولی نامیده میشوند

                          

1- 4)عیب روش زوجی معمولی

وجود زوجی معمولی،موجب بروز مشکلاتی در نگهداری می شود.

                          

5-زوجی محتوایی

اگر یک سلول بتواند بدون استفاده از فراخوانی رسمی، به جمله ای در سلول دیگر ارجاع دهد، این دو سلول از نظر محتوایی، زوجی محسوب می شوند.

بدترین زوجی است،زیرا اعمال تغییر ساده ممکن است موجب تغییرات تعداد زیادی ازبرنامه های سلولهای دیگر شود

                          

1-5)عیب روش زوجی محتوایی

بدترین نوع زوجی است،زیرا در این حالت اعمال تغییر ساده ای در یک سلول ،موجب تغییرات در تعداد زیادی از سلولهای دیگر آن برنامه می شود

                          

انسجام

انسجام  به عنوان یکی از مقیاس های پالایش برنامه ،بیانگر میزان قوت ارتباط جملات پردازش در یک سلول می باشد.

                          

هدف از پالایش نمودار ساخت

 هدف از پالایش نمودار ساخت،طراحی سلول های قوی و دارای انسجام بسیار زیاد است

                          

انواع انسجام

 

                          

1)انسجام کارکردی

اگر همه جملات یک سلول در ارائه یک تعریف خوب برای“کارکرد“یا ”فعالیت“سهیم باشند،آن سلول دارای انسجام کارکردی است

                          

2)انسجام ترتیبی

اگر جملات یک سلول قادر باشد فعالیتهایی را به طور ترتیبی مانند یک خط تولید هدایت کنند،به طوری که خروجی هر فعالیت،ورودی فعالیت بعدی باشد،آن سلول دارای انسجام ترتیبی است

                          

1-2)مزیت انسجام ترتیبی

سلول های دارای انسجام ترتیبی از انسجامی قوی برخوردار بوده  و قوت آنها با ایجاد یک سلول جدا برای هریک ازوظایف وفعایت ها قابل بهبود می باشد.

                          

3-انسجام ارتباطی

اگر فعالیتهای هدایت شده توسط جملات پردازش یک سلول،دارای اطلاعات ورودی یا خروجی یکسانی باشند،آن سلول دارای انسجام ارتباطی است

                          

1-3)مقایسه انسجام ارتباطاتی با ترتیبی

انسجام ارتباطاتی مشابه انسجام ترتیبی است با این تفاوت که ترتیب فعالیت ها در آن اهمیت ندارد.

                          

4-انسجام رویه ای

اگر فعالیت های هدایت شده توسط جملات یک سلول،بخشی از یک فراگرد باشند ،ولی میان آنها همبستگی ترتیبی یا ارتباطاتی وجود نداشته باشد،آن سلول دارای انسجام رویه ای است

                          

1-4)عیب انسجام رویه ای

چون فعالیت های درون هر سلول با فعالیتهای درون سایرسلول ها مرتبط می شود،لذا نگهداری آن مشکل می شود.

                          

5-انسجام موقتی

اگر جملات یک سلول بر انجام فعالیت هایی دلالت داشته باشد که ارتباط آن فعالیت ها با یکدیگر فقط ناشی از همزمانی انجام آن ها باشد،  آن سلول از انسجام موقتی برخوردار است

                          

1-5)عیب انسجام موقتی

به دلیل افزایش زوجی شدن ،نگهداری آن دشوار می شود.

                          

2-5)راه حل رفع عیب انسجام موقتی

علاج انسجام موقتی تعیین سلول هائی است که نزدیک ترین ارتباط را با فعالیت های درون سلول دارای انسجام موقتی داشته باشند تا بتوان فعالیتها را به آن سلولها منتقل کرد

                          

6-انسجام منطقی

اگر جملات یک سلول بر انجام فعالیتهایی دلالت کنند که جزئی از یک طبقه کلی باشند،ولی در یک زمان اجرا نشوند و با هم نیز مرتبط نشوند،آن سلول دارای انسجام منطقی است

                          

1-6)ویژگی سلول های دارای انسجام منطقی

نیاز به علامت کنترل راهنما ،از ویژگی های سلول های دارای انسجام منطقی می باشد

                          

2-6)عیب انسجام منطقی

وجود اسامی مبهم و دارای هدف کلی و مشکل بودن نگهداری این نوع انسجام از جمله عیوب انسجام منطقی به شمار می آید.

                          

7-انسجام تصادفی

هرگاه جملات یک سلول بر انجام وظایف یا فعالیتهایی دلالت داشته باشند که هیچ گونه ارتباط آشکاری با یکدیگر ندارند،آن سلول دارای انسجام تصادفی است.

                          

1-7)معایب انسجام تصادفی

1)بی معنی بودن نام برخی از سلول ها

2)مشکل بودن نگهداری سلول ها

3)مشکل بودن امکان شناخت سلول ها

                          

2-7)راه حل رفع معایب انسجام تصادفی

علاج انسجام تصادفی در تجزیه و تحلیل وظایف آن و ایجاد سلول های جداگانه ای برمبنای هریک از آن وظایف تعریف علامت کنترل راهنما است

                          

سایر شاخص های بهبود کیفیت طراحی برنامه

به غیر از شاخص های زوجی و انسجام، دیگر شاخص های بهبود عبارتند از:

اندازه سلول

بسط(حیطه کنترل)

قبض(تعداد روسا)

                          

1-اندازه سلول

منظور از اندازه سلول ،تعداد جملات مورد نیاز برای بیان فعالیتهای آن در زبان برنامه نویسی مورد استفاده در به رمز درآوردن آن سلول است.تعداد جملات  سلول نباید از50 بیشتر باشد.

                          

1-1)دلایل محدود کردن اندازه سلول

اول)سلول های بزرگ از انسجام متوسط یا ضعیف برخوردار هستند.

دوم)شناخت سلول های بزرگ و نگهداری آنها مشکل است

                          

2-بسط(حیطه نظارت)

برتعداد سلولهایی دلالت دارد که توسط یک سلول فراخوانده میشوند.حیطه نظارت باید مشتمل بر هفت سلول یا کمتر باشد

                          

3- قبض

بر تعداد سلولهایی که یک سلول را فرا میخوانند-تعداد روسای یک سلول-دلالت دارد.

                          

1-3)مزیت قبض

باعث صرفه جوئی در امور برنامه نویسی و نگهداری می شود

                          

2-3)محدودیت قبض

سلول فراخوانده شده باید دارای انسجامی قوی یا متوسط باشد.

                          

آزمایش ،به رمز در آوردن  سلول ها

پس از پالایش نمودار ساخت وزبان تعریف برنامه،برای به رمز درآوردن و آزمایش سلسله مراتب سلول ها به یک راهبرد نیاز است.

                          

بسته بندی نرم افزاری

مختصات برنامه باید به گونه ای در یک بسته نرم افزاری جای داده شوند که بعد از اتمام برنامه ها ،با کارآمدی بر سخت افزار کامپیوتر قابل اجرا باشد

                          

سلولهای متعامل

طرح های گزارش و تخصیص صفحه که در ضمن مرحله طراحی نحوه تعامل ایجاد شدند،مبین مختصات تعامل هستند که به مختصات برنامه افزوده می شوند.

                          

مختصات پایگاه اطلاعاتی افزوده شده به مختصات برنامه:

این مختصات شامل موارد زیر است:

1-مسیرهای دستیابی

2-شکل کلی پایگاه اطلاعاتی

                          

سلولهای بار

آخرین فعالیت از نخستین کام بسته بندی نرم افزار تعریف سلول های بار است .هر سلول بار ،یک واحد فیزیکی است که برای اجرا به حافظه داده می شود.

                          

اهمیت سلولهای بار

اهمیت سلولهای بار،به تاثیر مثبت آن ها درافزایش کارائی بر

می گردد.

                          

هدف از تعریف سلولهای بار

هدف از تعریف سلولهای بار ،تهیه برنامه هائی است که با سرعت هر چه تمام تر قابل اجرا باشند.

                          

به رمز در آوردن و آزمایش

دومین گام در بسته بندی نرم افزاری است

                          

سه راهبرد به رمز در آوردن و آزمایش برنامه ها

1-راهبرد از بالا به پایین

2-راهبرد از پایین به بالا

3-راهبرد ترکیبی

                          

1-راهبرد از بالا به پایین

در این نوع راهبرد ،عمل به رمز درآوردن و آزمایش،از سلول های سطح بالا آغاز و به طرف پائین سلسله مراتب ادامه می یابد.

                          

2-راهبرد از پایین به بالا

در این نوع راهبرد ،عمل به رمز درآوردن و آزمایش،از سلول های سطوح پائین آغاز و به طرف بالای سلسله مراتب پیش می رود.

                          

3-راهبرد ترکیبی

در این راهبرد ،عمل به رمز درآوردن و آزمایش به صورت ترکیبی، یعنی برای سلول های سطح بالا ،از بالا به پائین و برای سلول های سطح پائین از پائین به بالا ،انجام می شود.

    نام درس : سیستم اطلاعات مدیر                       

گام های لازم برای طراحی برنامه های یک سیستم

1-بازنگری نمودار جریان اطلاعات و مختصات تعامل،برای تعیین هویت برنامه ها

2-ترسیم یک نمودار جریان اطلاعات برای هر برنامه

3-تجزیه و تحلیل دادوستد یا تجزیه و تحلیل تبدیل

4-تبدیل فراگردها به سلولها و تبدیل جریانهای اطلاعاتی به اتصالهای سلولی

5-افزودن مختصات پایگاه اطلاعاتی و مختصات تعامل به نمودار ساخت

6-تبدیل زبان برای هر فراگرد،به زبان برای هر سلول

7-پالایش طراحی برنامه از حیث زوجی بودن و انسجام

8-پالایش نمودار ساخت،با استفاده از ابتکارات طراحی

9-بسته بندی نرم افزاری مختصات برنامه و به روز کردن ذخیره طراحی

                          

واژه ها و مفاهیم مهم

پالایش، زوجی مشترک، زوجی، زوجی محتوایی، زوجی اطلاعاتی، زوجی مهر شده، زوجی کنترلی، انسجام، انسجام کارکردی ، انسجام ترتیبی ، انسجام ارتباطی ، انسجام رویه ای ، انسجام منطقی ، انسجام موقتی ،انسجام تصادفی ،اندازه سلول ،حیطه نظارت، قبض، آزمایش ، راهبرد بالابه پایین ، راهبرد پایین به بالا ، راهبردترکیبی ،فن جعبه سیاه ،فن جعبه سفید ،سلول بار ،کدگذاری

تاریخ ارسال: دوشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 09:56 ق.ظ
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد